Zasiłki w 2020 r.

Bieżące informacje o ustalaniu prawa do: dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasiłku chorobowego

Termin szkolenia: 18-08-2020
Prowadzący:

Specjalista z zakresu zasiłków i świadczeń pieniężnych


 


 1. Prawidłowość ustalanie prawa i wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego, w związku z COVID-19:
  - dodatkowy zasiłek opiekuńczy:
     - w okresie od 12 do 25 marca 2020 r.
     -    od 26 marca 2020 r. do 8 kwietnia 2020 r.
     -    od 9 do 26 kwietnia 2020 r.
  -  zasiłek chorobowy dla osób poddanych obowiązkowej kwarantannie,
  -  zasiłek chorobowy dla medyków,
  -  świadczenie rehabilitacyjne - wydłużenie prawa.

 2. Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:
  -
  okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku,
   - przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują,
  - kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich,
  - wysokość świadczeń chorobowych,
  - okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, w tym w razie braku kodu A, wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego,
  - zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji.

 3. Zaświadczenia lekarskie: zmiany w zakresie wystawiania zwolnień lekarskich i dokumentowania uprawnień do zasiłku
  - wystawianie przez lekarza ZUS ZLA, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA
  - przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek
  - obowiązki płatników nieposiadających profilu płatnika składek
  - dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę:
     -  posiadającego profil płatnika
     -  nieposiadającego profilu płatnika
     - dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS w przypadku:
       -  pierwszego zwolnienia
       -  kolejnych zwolnień
  - przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS, gdy płatnik:
  - posiada profil płatnika
  -  nie posiada profilu płatnika składek
     - obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA
  - zwolnienie wystawione za okres wsteczny 

 4. Uprawnienia rodzicielskie.  Zasiłek macierzyński:
  - za okres urlopu "podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie
   - za okres urlopu rodzicielskiego:
      -    możliwość odroczenia urlopu
      -    wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu
      -    możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców
      -    przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego
      -    zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka
      -    zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji
      -    różna wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i  okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%
      -    zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu
      -    zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę
      -    podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:
      -    ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu
      -    ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego
      -    wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego
      -    dokonywanie potrąceń i egzekucji z zasiłku
      -    dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku
      -    wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS RCA
  -  za okres urlopu ojcowskiego

 5. Zasiłki opiekuńcze:
  - dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8, w przypadku gdy nastąpi zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, w związku ze zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym przypadki, w których przysługuje zasiłek opiekuńczy, krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego, wysokość zasiłku  i okres wypłaty,  limity wypłaty zasiłku, przypadki, w których zasiłek opiekuńczy nie przysługuje,
  - omówienie druków ZUS Z15A i ZUS Z15B,
  - zasiłek opiekuńczy ( nie dłużej niż przez 30 dni w roku kalendarzowym) w razie konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat oraz w przypadku takiego dziecka, gdy poród, choroba lub pobyt w szpitalu małżonka lub rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem uniemożliwia opiekę.

 6. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń - wybrane zagadnienia zgodnie z  profilem zawodowym płatnika składek:
  - okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana,
  - definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru,
  - składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru,
  - wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru,
  - zasady uzupełniania wynagrodzenia,
  - składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości,
  - zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych:
    - składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia,
    - umowy zlecenia z własnym pracownikiem,
    - zaliczkowa wypłata składnika
    - niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym,
    - zmiana wymiaru czasu pracy,
    - minimalna podstawa wymiaru zasiłków, minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku,
  - ponowne ustalanie podstawy wymiaru.

 7. Odpowiedzi na indywidualne pytania, dyskusja.


Zgloszenie uczestnictwa w szkoleniu

CENA SZKOLENIA WYNOSI: 426 zł (brutto) i obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

MIEJSCE SZKOLENIA:  Warszawa ul. Jasna 1, sala konferencyjna II p.

Wejście do budynku od strony banku PEKAO S.A.

GODZINA ROZPOCZĘCIA: 10.00 - 15.00

NR KONTA 90 1240 6175 1111 0000 4574 3867


Centrum Szkoleniowe EDUKATOR Sp. z o.o.
ul. Jasna 1, pok. 222
tel.: 600 968 276
tel.: 511 155 601
e-mail: edukator@edukatorspzoo.com.pl
www.edukatorspzoo.com.pl
SUBSKRYPCJA
Jeśli chcesz otrzymywać informacje od Nas, wpisz swój adres e-mail