Zasiłki od teorii do praktyki - jak interpretować przepisy

Informacja o komentarzach z dnia 17 kwietnia 2019 r. do ustawy „chorobowej” oraz do ustawy „wypadkowej”

Termin szkolenia: 22-11-2019
17-12-2019
27-01-2020
Prowadzący:

Specjalista z zakresu zasiłków i świadczeń pieniężnych


 

  Aktualności:
  Informacja o komentarzach z dnia 17 kwietnia 2019 r.
  -  do ustawy „chorobowej”
  -  do ustawy „wypadkowej”

 1. Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:
  •    okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku,
  •    przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują,
  •    kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich,
  •    wysokość świadczeń chorobowych,
  •    okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, w tym w razie braku kodu A, wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego,
  •    zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji.
 2. Zaświadczenia lekarskie: zmiany w zakresie wystawiania zwolnień lekarskich i dokumentowania uprawnień do zasiłku:
  •      wystawianie przez lekarza ZUS ZLA, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA,
  •      przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek,
  •     obowiązki płatników nieposiadających profilu płatnika składek,
  •      dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę:
              -  posiadającego profil płatnika,
              -  nieposiadającego profilu płatnika,
  •     dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS w przypadku:
              -  pierwszego zwolnienia
              -  kolejnych zwolnień
  •     przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS, gdy płatnik: posiada profil płatnika, nie posiada profilu płatnika składek,
  •   obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA,
  •   zwolnienie wystawione za okres wsteczny  (ZUS ZLA, e-ZLA)
 3. Uprawnienia rodzicielskie:
  Zasiłek macierzyński:
  •    za okres urlopu "podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie:
  •    za okres urlopu rodzicielskiego:
       -   możliwość odroczenia urlopu,
       -   wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy - sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu:
        -  możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców,
  •    przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego
  •    zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka
  •    zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji
  •    różna wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i  okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%
  •    zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu
  •    zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę
  •    podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:
       -   ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu,
       -     ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego,
       -    wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego,
       -   dokonywanie potrąceń i egzekucji z zasiłku,
       -   dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku,
       -    wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS RCA,
  •    za okres urlopu ojcowskiego.
 4. Świadczenie opiekuńcze (30, 56 albo 60 dni):
  •    zmiany w zasiłku opiekuńczym: przypadki, w których przysługuje zasiłek opiekuńczy, krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego, wysokość zasiłku  i okres wypłaty,  limity wypłaty zasiłku, przypadki, w których zasiłek opiekuńczy nie przysługuje
  •    omówienie nowych druków ZUS Z15A i ZUS Z15B,
  •    zasiłek opiekuńczy (nie dłużej niż przez 30 dni w roku kalendarzowym) w razie konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat oraz w przypadku takiego dziecka, gdy poród, choroba lub pobyt w szpitalu małżonka lub rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem uniemożliwia opiekę.
 5.  Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń - wybrane zagadnienia zgodnie z  profilem zawodowym płatnika składek:
  •    okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana,
  •    definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru,
  •    składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru,
  •    wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru,
  •    zasady uzupełniania wynagrodzenia,
  •    składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości,
  •    zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
  •    składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia,
  •    umowy zlecenia z własnym pracownikiem,
  •    zaliczkowa wypłata składnika,
  •    niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym,
  •    zmiana wymiaru czasu pracy,
  •    minimalna podstawa wymiaru zasiłków, minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku,
  •  ponowne ustalanie podstawy wymiaru.
 6. Odpowiedzi na indywidualne pytania, dyskusja.  


Zgloszenie uczestnictwa w szkoleniu

CENA SZKOLENIA WYNOSI: 426 zł (brutto) i obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • obiad na zakończenie szkolenia,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

MIEJSCE SZKOLENIA:  Warszawa ul. Jasna 1, sala konferencyjna II p.

Wejście do budynku od strony banku PEKAO S.A.

GODZINA ROZPOCZĘCIA: 10.00 - 15.00

NR KONTA 90 1240 6175 1111 0000 4574 3867


Centrum Szkoleniowe EDUKATOR Sp. z o.o.
ul. Jasna 1, pok. 406
tel.: 22 827 43 28
tel./fax: 22 828 58 37
e-mail: edukator@edukatorspzoo.com.pl
www.edukatorspzoo.com.pl
SUBSKRYPCJA
Jeśli chcesz otrzymywać informacje od Nas, wpisz swój adres e-mail