Zasiłki w 2020 r.

Bieżące informacje o ustalaniu prawa do: dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasiłku chorobowego

Termin szkolenia: 19-11-2020
Prowadzący:

Specjalista z zakresu zasiłków i świadczeń pieniężnych


 

Aktualności:
 • zmiany dotyczące ustalania podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, po zmianie wymiaru czasu pracy na podstawie przepisów ustawy o COVID – 19
 • weryfikacja i przeliczania podstawy wymiaru zasiłków, gdy:
 • obniżono wymiar czasu pracy,
 • wprowadzono mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę.

 1. Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:
  -
  okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku,
   - przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują,
  - kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich,
  - wysokość świadczeń chorobowych,
  - okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, w tym w razie braku kodu A, wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego,
  - zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji.

 2. Zaświadczenia lekarskie: zmiany w zakresie wystawiania zwolnień lekarskich i dokumentowania uprawnień do zasiłku
  - wystawianie przez lekarza ZUS ZLA, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA
  - przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek
  - obowiązki płatników nieposiadających profilu płatnika składek
  - dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę:
     -  posiadającego profil płatnika
     -  nieposiadającego profilu płatnika
     - dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS w przypadku:
       -  pierwszego zwolnienia
       -  kolejnych zwolnień
  - przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS, gdy płatnik:
  - posiada profil płatnika
  -  nie posiada profilu płatnika składek
     - obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA
  - zwolnienie wystawione za okres wsteczny 

 3. Uprawnienia rodzicielskie.  Zasiłek macierzyński:
  - za okres urlopu "podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie
   - za okres urlopu rodzicielskiego:
      -    możliwość odroczenia urlopu
      -    wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu
      -    możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców
      -    przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego
      -    zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka
      -    zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji
      -    różna wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i  okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%
      -    zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu
      -    zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę
      -    podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:
      -    ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu
      -    ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego
      -    wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego
      -    dokonywanie potrąceń i egzekucji z zasiłku
      -    dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku
      -    wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS RCA
  -  za okres urlopu ojcowskiego

 4. Zasiłki opiekuńcze
 5. Zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach:
  - prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość
  - dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.
 6. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy (56 dni):
  - ustalanie prawa i okoliczności uprawniające do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
  - wysokość  zasiłku,
  - zasady i tryb przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
  - kiedy nie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

 7. Świadczenia w związku z COVID-19:
  - dodatkowy zasiłek opiekuńczy w okresie od 12 marca 2020 r. do 20.09.2020 r.
  - zasiłek chorobowy dla osób poddanych obowiązkowej kwarantannie
  - zasiłek chorobowy dla medyków
  - świadczenie rehabilitacyjne – wydłużenie prawa 
  - prawo do zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego, a prawo do dodatku solidarnościowego.
 8. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń - wybrane zagadnienia zgodnie z  profilem zawodowym płatnika składek:
  - okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana,
  - definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru,
  - składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru,
  - wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru,
  - zasady uzupełniania wynagrodzenia,
  - składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości,
  - zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych:
    - składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia,
    - umowy zlecenia z własnym pracownikiem,
    - zaliczkowa wypłata składnika,
    - niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym,
    - zmiana wymiaru czasu pracy,
    - minimalna podstawa wymiaru zasiłków, minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku,
  - ponowne ustalanie podstawy wymiaru.

 9. Odpowiedzi na indywidualne pytania, dyskusja.


Zgloszenie uczestnictwa w szkoleniu

 CENA SZKOLENIA WYNOSI: 426 zł (brutto) i obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa ul. Jasna 1 / transmisja on-line.

Dbamy o Państwa bezpieczeństwo w trakcie organizowanych przez nas szkoleń!
Zapewniamy dużą salę konferencyjną z możliwością zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy uczestnikami szkolenia.
Ograniczamy liczbę uczestników szkoleń do 15 osób.

GODZINA ROZPOCZĘCIA: 10.00 - 15.00

NR KONTA:   90 1240 6175 1111 0000 4574 3867


Centrum Szkoleniowe EDUKATOR Sp. z o.o.
ul. Jasna 1, pok. 222
tel.: 600 968 276
tel.: 511 155 601
e-mail: edukator@edukatorspzoo.com.pl
www.edukatorspzoo.com.pl
SUBSKRYPCJA
Jeśli chcesz otrzymywać informacje od Nas, wpisz swój adres e-mail