Składki na ZUS w 2019 r. oraz Pracownicze Plany Kapitałowe

Nowe obowiązki płatników wobec ZUS związane ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji (od 1.01.2019 r.)

Termin szkolenia: 18-09-2019
09-10-2019
07-11-2019
Prowadzący:

Andrzej Radzisław - ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych, doświadczony trener


 

 1. Nowe obowiązki płatników wobec ZUS związane ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji (od 1.01.2019 r.):
  -    fakultatywne skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej krok po kroku (m.in. oświadczenie zamiaru złożenia raportów informacyjnych na nowym druku ZUS),
  -    obowiązek i terminy złożenia raportów informacyjnych za zatrudnionych między 1.01.1999 r. a 31.12.2018 r.,
  -    raport ZUS RIA i jego elementy,
  -    nowy raport ZUS RPA - wykazywanie „13”, dodatków stażowych za okres choroby.
 2. Pracownicze Plany Kapitałowe nowe zadania dla pracodawców:
  -    ogólne założenia PPK,
  -    wysokość składki pracownika (ubezpieczonego) i pracodawcy. Jak naliczać wynagrodzenia po wprowadzeniu nowej składki,
  -    jakich ubezpieczonych dotyczą nowe regulacje,
  -    rezygnacja z przystąpienia do PPK.
 3. Zmiany dotyczące opłacania składek przez osoby prowadzące działalność gospodarczą:
  -    jak prawidłowo  ustalić podstawę wymiaru składek obowiązującą w 2019 r.
 4. Składki za pracowników:
  -    definicja pracownika w ustawie systemowej,
  -    umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło) zawarta z własnym pracownikiem obowiązki względem ZUS,
  -    umowa cywilnoprawna z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim,
  -    umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy,
  -    definicja pracodawcy. Umowy w ramach grupy kapitałowej,
  -    umowa na rzecz pracodawcy wykonywana w ramach działalności - zagrożenia dla pracodawcy,
  -    przychody zwolnione od składek - analiza interpretacji ZUS,
  -    odszkodowania za nierówne traktowanie, mobbing, a składki ZUS, zapewnienie mieszkania, abonamenty medyczne,
  -    rozliczanie składek za pracownika przywróconego do pracy,
  -    wynagrodzenie po zmarłym pracowniku, a rozliczenia z ZUS-em i US.
 5. Składki za zleceniobiorców:
  -    stawka wynagrodzenia godzinowego, a rozliczenia z ZUS-em,
  -    sposoby potwierdzania liczby godziny - zapisy praktyczne,
  -    dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy - konsekwencje przekazania zgłoszenia z opóźnieniem,
  -    opłacanie składek za zleceniobiorcę, który jednocześnie jest pracownikiem, wykonuje inną umowę zlecenia prowadzi działalność gospodarczą, jest członkiem Rady Nadzorczej, ma ustalone prawo do emerytury lub renty - jakich żądać dokumentów,
  -    przychody zleceniobiorców zwolnione od składek,
  -    wynagrodzenie wypłacane po zakończeniu wykonywania umowy zlecenia - zasady postępowania,
  -    umowa z uczniem lub studentem do kiedy nie naliczamy składek,
  -    nadpłata (niedopłata) składek na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorcę - jak rozliczyć się z ubezpieczonym.
 6. Składki za inne osoby podlegające ubezpieczeniom:
  -    osoby przebywające na urlopach wychowawczych,
  -    osoby pobierające zasiłki macierzyńskie,
  -    kontrakt menadżerski - kiedy jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń, a kiedy może być wykonywany w ramach prowadzonej działalności.
 7. Konsekwencje uznania umowy zlecenia za umowę o pracę w zakresie rozliczeń z ZUS:
  -    różnice pomiędzy umową o pracę, a umową zlecenia (umową o świadczenie usług),
  -    jakie zapisy wprowadzić do umowy zlecenia, a jakich unikać,
  -    korekta dokumentów związana z wyrokiem sądu uznającym zlecenie za pracę,
  -    uprawnienia ZUS-u do kwestionowania umów cywilnoprawnych i umów o pracę.
 8. Umowa o dzieło - kiedy można ją zawrzeć. Jakie prace są dopuszczana w świetle aktualnego stanowiska ZUS i orzecznictwa sądowego - analiza przypadków:
  -    jakie zapisy wprowadzić do umowy o dzieło, a jakich unikać aby umowa nie była kwestionowana
  -    konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia - rozliczenia z ubezpieczonym i z ZUS-em
  -    kiedy płatnik może wystąpić o zwrot składek do ubezpieczonego – jak to skutecznie zrobić
  -    konsekwencje sfinansowania składek za ubezpieczonego w zakresie podatkowym i w zakresie rozliczeń z ZUS-em.
 9. Składki za członków zarządu, Rad Nadzorczych:
  -   jak rozliczać wynagrodzenia członków komisji gminnych.
 10. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:
  -   kiedy składki nie są opłacane
  -   zmiana w sprawie opłacania składek na FGŚP nowa definicja pracownika
 11. Rozliczenia z ZUS:
  -    zasady rozliczania wpłat  - na co zwrócić uwagę przy rozliczeniach z ZUS,
  -    dokumenty składane do ZUS-u,
  -    złożenie przez zleceniobiorcę błędnego oświadczenia  konsekwencje w rozliczeniach z ZUS-em,
  -    jak rozliczyć się z ubezpieczonym i zwrócić mu nadpłacone składki,
  -    dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia sposób postępowania,
  -    obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na pdof,
  -    przedawnienie należności a obowiązek złożenia korekty dokumentów rozliczeniowych do ZUS,
  -    kiedy warto wystąpić do ZUS o interpretację.
 12. Konsekwencje wprowadzenia przepisów ustawy prawo przedsiębiorców  na obowiązki płatników związane z opłacaniem składek ZUS
 13. Odpowiedzi na pytania.


Zgloszenie uczestnictwa w szkoleniu

CENA SZKOLENIA WYNOSI: 445 zł (brutto) i obejmuje:


uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad na zakończenie szkolenia, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

MIEJSCE SZKOLENIA:  Warszawa ul. Jasna 1, sala konferencyjna II p.

Wejście do budynku od strony banku PEKAO S.A.

GODZINA ROZPOCZĘCIA: 10.00 - 15.00

NR KONTA:   90 1240 6175 1111 0000 4574 3867


Centrum Szkoleniowe EDUKATOR Sp. z o.o.
ul. Jasna 1, pok. 406
tel.: 22 827 43 28
tel./fax: 22 828 58 37
e-mail: edukator@edukatorspzoo.com.pl
www.edukatorspzoo.com.pl
SUBSKRYPCJA
Jeśli chcesz otrzymywać informacje od Nas, wpisz swój adres e-mail