Składki w 2020 r. - obowiązki płatnika składek

Szczególne rozwiązania wynikające z ustawy o KORONOWIRUSIE. Zwolnienia z opłacania składek

Termin szkolenia: 12-10-2020
Prowadzący:

Andrzej Radzisław - ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych, doświadczony trener


 

 Składki za pracowników

 • definicja pracownika w ustawie systemowej,
 • umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło) zawarta z własnym pracownikiem obowiązki względem ZUS,
 • umowa cywilnoprawna z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim,
 • umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy – obowiązki pracodawcy,
 • definicja pracodawcy. Umowy w ramach grupy kapitałowej,
 • umowa na rzecz pracodawcy wykonywana w ramach działalności,
 • przychody zwolnione od składek – analiza interpretacji ZUS,
 • odszkodowania za nierówne traktowanie, mobbing, a składki ZUS, zapewnienie mieszkania, abonamenty medyczne,
 • rozliczanie składek za pracownika przywróconego do pracy,
 • wynagrodzenie po zmarłym pracowniku, a rozliczenia z ZUS-em i US

 Składki za zleceniobiorców:

 • stawka wynagrodzenia godzinowego,  a rozliczenia z ZUS-em,
 • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy – konsekwencje przekazania zgłoszenia z opóźnieniem,
 • opłacanie składek za zleceniobiorcę, który jednocześnie jest pracownikiem, wykonuje inną umowę zlecenia prowadzi działalność gospodarczą, jest członkiem Rady Nadzorczej, ma ustalone prawo do emerytury lub renty – jakich żądać dokumentów
 • przychody zleceniobiorców zwolnione od składek
 •  wynagrodzenie wypłacane po zakończeniu wykonywania umowy zlecenia – zasady postępowania
 • umowa z uczniem lub studentem do kiedy nie naliczamy składek
 • nadpłata (niedopłata) składek na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorcę – jak rozliczyć się z ubezpieczonym

Nowe obowiązki związane z wejściem w życie przepisów dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych:

 • jakich ubezpieczonych dotyczą nowe regulacje,
 • wysokość składki ubezpieczonego i pracodawcy.
 • składka podstawowa, podwyższona, obniżona,
 • jak naliczać wynagrodzenia po wprowadzeniu nowej składki PPK,
 • rezygnacja z przystąpienia do PPK ubezpieczonego.

Składki za inne osoby podlegające ubezpieczeniom:

 • osoby przebywające na urlopach wychowawczych,
 • osoby pobierające zasiłki macierzyńskie,
 • kontrakt menadżerski – kiedy jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń, a kiedy może być wykonywany w ramach prowadzonej działalności.

 Konsekwencje uznania umowy zlecenia za umowę o pracę w zakresie rozliczeń z ZUS:

 • różnice pomiędzy umową o pracę, a umową zlecenia (umową o świadczenie usług),
 • jakie zapisy wprowadzić do umowy zlecenia, a jakich unikać,
 • korekta dokumentów związana z wyrokiem sądu uznającym zlecenie za pracę,
 • uprawnienia ZUS-u do kwestionowania umów cywilnoprawnych i umów o pracę.

Umowa o dzieło – kiedy można ją zawrzeć. Jakie prace są dopuszczana w świetle aktualnego stanowiska ZUS i orzecznictwa sądowego – analiza przypadków:

 • jakie zapisy wprowadzić do umowy o dzieło, a jakich unikać aby umowa nie była kwestionowana
 • konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia - rozliczenia z ubezpieczonym i z ZUS-em,
 • kiedy płatnik może wystąpić o zwrot składek do ubezpieczonego – jak to skutecznie zrobić
 • konsekwencje sfinansowania składek za ubezpieczonego w zakresie podatkowym i w zakresie rozliczeń z ZUS-em

Składki za członków zarządu, Rad Nadzorczych:

 •  jak rozliczać wynagrodzenia członków komisji gminnych.

Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • kiedy składki nie są opłacane.

Rozliczenia z ZUS

 • zasady rozliczania wpłat na co zwrócić uwagę przy rozliczeniach z ZUS,
 • dokumenty składane do ZUS-u,
 • złożenie przez zleceniobiorcę błędnego oświadczenia  konsekwencje w rozliczeniach z ZUS-em,
 • jak rozliczyć się z ubezpieczonym i zwrócić mu nadpłacone składki,
 • dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia sposób postępowania,
 • obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na pdof,
 • przedawnienie należności a obowiązek złożenia korekty dokumentów rozliczeniowych do ZUS,
 • kiedy warto wystąpić do ZUS o interpretację,
 • kiedy można odzyskać składki od ubezpieczonego.


Zgloszenie uczestnictwa w szkoleniu

CENA SZKOLENIA WYNOSI: 426 zł (brutto) i obejmuje:


uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy,  certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

MIEJSCE SZKOLENIA:  Warszawa ul. Jasna 1, sala konferencyjna II p.

Wejście do budynku od strony banku PEKAO S.A.

GODZINA ROZPOCZĘCIA: 10.00 - 15.00

NR KONTA:   90 1240 6175 1111 0000 4574 3867


Centrum Szkoleniowe EDUKATOR Sp. z o.o.
ul. Jasna 1, pok. 222
tel.: 600 968 276
tel.: 511 155 601
e-mail: edukator@edukatorspzoo.com.pl
www.edukatorspzoo.com.pl
SUBSKRYPCJA
Jeśli chcesz otrzymywać informacje od Nas, wpisz swój adres e-mail