Składki w 2019/2020 r. Obowiązki związane z PPK. Rozliczenia z ZUS-em

Zmiany w zakresie pobierania zaliczki na podatek za osoby do 26 roku życia od 1 sierpnia 2019 r. i 1 stycznia 2020 r.

Termin szkolenia: 06-12-2019
14-01-2020
19-02-2020
Prowadzący:

Andrzej Radzisław - ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych, doświadczony trener


 

 1. Zmiany w zakresie pobierania zaliczki na podatek za osoby do 26 roku życia od 1 sierpnia 2019 r. i 1 stycznia 2020 r.:
  -    składka zdrowotna za pracownika  który nie ukończył 26 lat jak naliczać,
  -    ukończenie wieku w trakcie miesiąca a rozliczenia podatkowe i składkowe.
 2. Nowe obowiązki związane z wejściem w życie przepisów dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych:
  -    jakich ubezpieczonych dotyczą nowe regulacje,
  -    wysokość składki ubezpieczonego i pracodawcy,
  -    jak naliczać wynagrodzenia po wprowadzeniu nowej składki PPK,
  -    rezygnacja z przystąpienia do PPK ubezpieczonego,
  -    obowiązki ubezpieczonego i płatnika.
 3. Obowiązki płatników wobec ZUS związane ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji:
  -    nowy raport ZUS RPA i zasady składania m.in. wykazywanie „13”, dodatków stażowych za okres choroby,
  -    nowy raport ZUS RIA - kiedy musi być składany.
 4. Składki za pracowników:
  -    definicja pracownika w ustawie systemowej,
  -    umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło) zawarta z własnym pracownikiem obowiązki względem ZUS,
  -    umowa cywilnoprawna z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim,
  -    umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy - obowiązki pracodawcy,
  -    definicja pracodawcy. Umowy w ramach grupy kapitałowej,
  -    umowa na rzecz pracodawcy wykonywana w ramach działalności - zagrożenia dla pracodawcy,
  -    przychody zwolnione od składek - analiza interpretacji ZUS
  -    odszkodowania za nierówne traktowanie, mobbing, a składki ZUS, zapewnienie mieszkania, abonamenty medyczne
  -    rozliczanie składek za pracownika przywróconego do pracy,
  -    wynagrodzenie po zmarłym pracowniku, a rozliczenia z ZUS-em i US.
 5. Składki za zleceniobiorców:
  -    stawka wynagrodzenia godzinowego,  a rozliczenia z ZUS-em,
  -    sposoby potwierdzania liczby godziny - zapisy praktyczne,
  -    dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy - konsekwencje przekazania zgłoszenia z opóźnieniem,
  -    opłacanie składek za zleceniobiorcę, który jednocześnie jest pracownikiem, wykonuje inną umowę zlecenia prowadzi działalność gospodarczą, jest członkiem Rady Nadzorczej, ma ustalone prawo do emerytury lub renty - jakich żądać dokumentów,
  -    przychody zleceniobiorców zwolnione od składek,
  -    wynagrodzenie wypłacane po zakończeniu wykonywania umowy zlecenia - zasady postępowania,
  -    umowa z uczniem lub studentem do kiedy nie naliczamy składek,
  -    nadpłata (niedopłata) składek na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorcę - jak rozliczyć się z ubezpieczonym.
 6. Składki za inne osoby podlegające ubezpieczeniom:
  -    osoby przebywające na urlopach wychowawczych,
  -    osoby pobierające zasiłki macierzyńskie,
  -    kontrakt menadżerski - kiedy jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń, a kiedy może być wykonywany w ramach prowadzonej działalności.
 7. Konsekwencje uznania umowy zlecenia za umowę o pracę w zakresie rozliczeń z ZUS,
  -    różnice pomiędzy umową o pracę, a umową zlecenia (umową o świadczenie usług),
  -    jakie zapisy wprowadzić do umowy zlecenia, a jakich unikać,
  -    korekta dokumentów związana z wyrokiem sądu uznającym zlecenie za pracę,
  -    uprawnienia ZUS-u do kwestionowania umów cywilnoprawnych i umów o pracę.
 8. Umowa o dzieło - kiedy można ją zawrzeć. Jakie prace są dopuszczana w świetle aktualnego stanowiska ZUS i orzecznictwa sądowego - analiza przypadków:
  -    jakie zapisy wprowadzić do umowy o dzieło, a jakich unikać aby umowa nie była kwestionowana
  -    konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia - rozliczenia z ubezpieczonym i z ZUS-em
  -    kiedy płatnik może wystąpić o zwrot składek do ubezpieczonego - jak to skutecznie zrobić
  -    konsekwencje sfinansowania składek za ubezpieczonego w zakresie podatkowym i w zakresie rozliczeń z ZUS-em.
 9. Składki za członków zarządu, Rad Nadzorczych,
  -    jak rozliczać wynagrodzenia członków komisji gminnych.
 10. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  -    kiedy składki nie są opłacane
  -    zmiana w sprawie opłacania składek na FGŚP nowa defInicja pracownika
 11. Rozliczenia z ZUS
  -    zasady rozliczania wpłat  - na co zwrócić uwagę przy rozliczeniach z ZUS,
  -    dokumenty składane do ZUS-u,
  -    złożenie przez zleceniobiorcę błędnego oświadczenia  konsekwencje w rozliczeniach z ZUS-em,
  -    jak rozliczyć się z ubezpieczonym i zwrócić mu nadpłacone składki,
  -    dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia sposób postępowania,
  -    obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na pdof,
  -    przedawnienie należności a obowiązek złożenia korekty dokumentów rozliczeniowych do ZUS,
  -    kiedy warto wystąpić do ZUS o interpretację.


Zgloszenie uczestnictwa w szkoleniu

CENA SZKOLENIA WYNOSI: 445 zł (brutto) i obejmuje:


uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad na zakończenie szkolenia, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

MIEJSCE SZKOLENIA:  Warszawa ul. Jasna 1, sala konferencyjna II p.

Wejście do budynku od strony banku PEKAO S.A.

GODZINA ROZPOCZĘCIA: 10.00 - 15.00

NR KONTA:   90 1240 6175 1111 0000 4574 3867


Centrum Szkoleniowe EDUKATOR Sp. z o.o.
ul. Jasna 1, pok. 406
tel.: 22 827 43 28
tel./fax: 22 828 58 37
e-mail: edukator@edukatorspzoo.com.pl
www.edukatorspzoo.com.pl
SUBSKRYPCJA
Jeśli chcesz otrzymywać informacje od Nas, wpisz swój adres e-mail