Pracownicze plany kapitałowe i inne zmiany kadrowo płacowe

Szkolenie ma na celu przygotowanie specjalistów działów kadr i płac do nowych obowiązków czekających na nich w 2019 roku. Uczestnicy dowiedzą się m.in., jak wdrażać pracownicze programy kapitałowe, w jaki sposób współpracować po nowemu ze związkami z

Termin szkolenia: 20-02-2019
20-03-2019
Prowadzący:

Renata Majewska - prawnik, wieloletni wykładowca


 

 1. Prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych:
  •    cel realizacji PPK (dodatkowa emerytura)
  •    etapy i terminy wdrażania PPK przez kolejnych pracodawców
  •    uczestnicy PPK (pracownicy, zleceniobiorcy itd.)
  •    umowy tworzące system PPK (umowa o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK) - elementy oraz terminy ich zawarcia
  •    wpłaty podstawowe i dodatkowe na PPK finansowane przez uczestnika i podmiot zatrudniający oraz terminy i technika ich dokonywania
  •    szczególne uprawnienia uczestnika (jednoczesny udział w kilku programach, zmiana pracodawcy, możliwość rezygnacji z dokonywania wpłat, wypłata na wypadek śmierci uczestnika, wpłata powitalna, dopłata roczne)
  •    wypłata transferowa środków PPK w razie zatrudnienia w kilku podmiotach, w razie rozwodu lub ustania wspólności majątkowej
  •    rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach PPK (osiągnięcie 60 lat, świadczenie małżeńskie, cele mieszkaniowe, poważna choroba);

 2. Nowe zasady współpracy ze związkami zawodowymi:
  •    otwarcie związków zawoodwych dla wszystkich osób wykonujących pracę zarobkową
  •    zwolnienie od pracy na doraźną czynność związkową także dla zleceniobiorców,
  •    sprawdzanie statusu zakładowej organizacji związkowej (informacja o liczebności członków co 6 miesięcy, skutkiem opóźnienia utrata statusu zoz, zastrzeżenia co do liczebności członków),
  •    podniesie progów reprezentatywności ponadzakładowej i zakładowej organizacji związkowej
  •    uzgadnianie regulaminów ze związkami na nowych regułach i w świetle najnowszego orzecznictwa
  •    rozciągnięcie zakazu zwolnienia z pracy na działaczy „pozaetatowych”;

 3. Elektronizacja oraz skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej i list płac
  •    najnowsze planowane zmiany w pozyskiwaniu danych od kandydatów do pracy i pracowników
  •    elektronizacja dokumentacji pracowniczej krok po kroku
  •    obowiązkowe skrócenie okresu przechowywania
  •    dobrowolne skrócenie okresu przechowywania
  •    zmiany w drukach przekazywanych do ZUS;

 4. Rewolucyjne zmiany w dokonywaniu egzekucji z wynagrodzenia zleceniobiorców:
  •    zlecenie będące jedynym źródłem utrzymania,
  •    zlecenie jako umowa powtarzalna i służąca utrzymaniu zleceniobiorcy,
  •    rozbieżności w ustalaniu kwoty wolnej od potrąceń ze zlecenia (interpretacje urzędów),
  •    dokonywanie egzekucji administracyjnej ze zlecenia;

 5. Inne zmiany w prawie pracy i wynagrodzeniach w 2019 r.:
  •    wypłata wynagrodzenia na konto
  •    ochrona danych socjalnych pozyskiwanych od osób ubiegających się o świadczenie z zfśs
  •    ustanie zatrudnienia w razie śmierci pracodawcy (zarząd sukcesyjny)
  •    monitoring pracowników – jak go wdrożyć
  •    zmiany w tworzeniu dokumentacji czasu pracy
  •    nowe obowiązki pracodawców wynikające z ustawy o jawności życia publicznego
  •    rozszerzenie możliwości sprawdzania niekaralności członków załogi.


Zgloszenie uczestnictwa w szkoleniu

CENA SZKOLENIA WYNOSI: 430 zł (brutto) i obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • obiad na zakończenie szkolenia,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

MIEJSCE SZKOLENIA:  Warszawa ul. Jasna 1, sala konferencyjna II p.

Wejście do budynku od strony banku PEKAO S.A.

GODZINA ROZPOCZĘCIA: 10.00 - 15.00

NR KONTA 90 1240 6175 1111 0000 4574 3867


Centrum Szkoleniowe EDUKATOR Sp. z o.o.
ul. Jasna 1, pok. 406
tel.: 22 827 43 28
tel./fax: 22 828 58 37
e-mail: edukator@edukatorspzoo.com.pl
www.edukatorspzoo.com.pl
SUBSKRYPCJA
Jeśli chcesz otrzymywać informacje od Nas, wpisz swój adres e-mail