Prawo pracy i wynagrodzenia w 2018/2019 r.

- z uwzględnieniem zmian wynikających z RODO, w prowadzeniu akt osobowych, we współpracy ze związkami zawodowymi, z dokonywaniem potrąceń i wielu innych

Termin szkolenia: 21-01-2019
Prowadzący:

Renata Majewska - prawnik, doświadczony wykładowca w dziedzinie prawa pracy, w tym w praktycznym rozliczaniu wynagrodzeń.


 

 1. RODO – zmienione i nowe obowiązki szefów dotyczące danych osobowych od 25.05.2018 r.:
  •   
  upoważnienia dla osób mających u pracodawcy dostęp do danych osobowych,
  •    wyznaczanie inspektora ochrony danych
  •    formułowanie umów podpowierzenia
  •    ocena skutków dla ochrony danych osobowych
  •    rejestr czynności przetwarzania
  •    zakres danych osobowych odbieranych od członków załogi;
 2. Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej od 1.01.2019 r..
  •  
  obowiązkowe skrócenie dla zatrudnionych od 1.01.2019 r.,
  •   
  fakultatywne skrócenie dla zatrudnionych między 1.01.1999 r. a 31.12.2018 r. i warunki jego zastosowania
  ,
  •  
  nowe raporty informacyjne składane do ZUS (ZUS RIA) - elementy i terminy przekazywania,
  •  
  odbiór dokumentacji po upływie okresu przechowywania,
  •  
  przepisy przejściowe;
 3. Elektronizacja akt osobowych od 2019 r.:
  •  
  albo postać papierowa, albo elektroniczna,
  •  
  odbiór poprzedniej postaci akt osobowych w razie jej zmiany,
  •  
  warunki prowadzenia i przechowywania elektronicznych akt osobowych;
 4. Nowe zasady współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi od 1.01.2019 r.:
  •  
  możliwość tworzenia i przystępowania do związków zleceniobiorców i samozatrudnionych,
  •  
  prawo wstępowania do związków przez stażystów i pracujących niezarobkowo,
  •  
  nowe reguły weryfikacji statusu zakładowej organizacji związkowej,
  •  
  rozciągnięcie uprawnień związkowych na osoby wykonujące pracę zarobkową
  •  
  podniesienie progów „reprezentatywności” zakładowej organizacji związkowej;
 5. Śmierć pracodawcy i co dalej – nowe regulacje o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej:
  • 
  zasady ustalania zarządu sukcesyjnego,
  • 
  wpływa zarządu sukcesyjnego na istniejące stosunku pracy i cywilnoprawne,
  • 
  zmiany w kodeksie pracy;
 6. Nowe zasady dokonywania potrąceń z zasiłków - od 1.07.2018 r.:
  • 
  zmienione reguły ustalania kwoty wolnej,
  • 
  przepisy przejściowe,

  • 
  znaczenie zmian w razie zbiegu potrąceń z zasiłków;
 7. Zmiany w sprawdzaniu niekaralności osób zatrudnionych i ubiegających się o zatrudnienie od 27.06.2018 r.:
  • 
  pracodawcy uprawnieni do weryfikacji (podmioty sektora finansowego),.
  • 
  zakres stanowisk podlegających weryfikacji,.
  • 
  sposób i forma sprawdzania niekaralności,
  • 
  sankcje za nieprzedstawienie oświadczenia bądź przedstawienie oświadczenia potwierdzającego karalność;
 8. Nowe uprawnienia rodziców dzieci niepełnosprawnych od 6.06.2018 r.:.
  •  
  uleastycznienie przechodzenia na telepracę,.
  •  
  ułatwienia w obejmowaniu ruchomym, przerywany i indywidualnym system czasu pracy
  ,
  •  
  zmiany w uzyskiwaniu zasiłków opiekuńczych;
 9. Podniesienie od 1 .01.2018 r. limitów zwolnień PIT na świadczenia pracownicze:.
  •  
  zapomogi z tytułu długotrwałej choroby lub śmierci,
  •  
  dofinansowania zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży do 18 lat,
  •  
  dopłaty do opieki nad dziećmi,

  •  
  świadczenia dla byłych pracowników będących emerytami lub rencistami i dla członków ich rodzin;
 10. Inne zmiany w prawie pracy i wynagrodzeniach 2018/2019:
  •  
  ograniczenie pracy w handlu w niedziele i niektóre święta,
  •  
  pracownicze plany kapitałowe
  ,
  •  
  koszty twórcze,
  •  
  ułatwienia w obniżaniu wpłat na PFRON;
 11. Omówienie najnowszych i najciekawszych najważniejszych wyroków i urzędowych interpretacji na tematy kadrowo-płacowe:
  • 
  bezwzględny obowiązek kierowania pracowników na kontrolne badania lekarskie po nieobecności chorobowej dłuższej niż 30 dni,
  • 
  udzielanie urlopu wypoczynkowego podczas biegnącego wypowiedzenia,
  • 
  współpraca z zakładową organizacją związkową,
  • 
  używanie służbowego komputera przez pracownika do celów prywatnych,
  • 
  stosowanie ulgi miesięcznej po rozwiązaniu stosunku pracy,
  • 
  zaliczka PIT od bonu przekazanego pracownikowi po sporządzeniu listy płac,
  • 
  wstępne badania lekarskie sfinansowane zleceniobiorcy przez zleceniodawcę.


Zgloszenie uczestnictwa w szkoleniu

CENA SZKOLENIA WYNOSI: 446 zł (brutto) i obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • obiad na zakończenie szkolenia,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

MIEJSCE SZKOLENIA:  Warszawa ul. Jasna 1, sala konferencyjna II p.

Wejście do budynku od strony banku PEKAO S.A.

GODZINA ROZPOCZĘCIA: 10.00 - 15.00

NR KONTA 90 1240 6175 1111 0000 4574 3867


Centrum Szkoleniowe EDUKATOR Sp. z o.o.
ul. Jasna 1, pok. 406
tel.: 22 827 43 28
tel./fax: 22 828 58 37
e-mail: edukator@edukatorspzoo.com.pl
www.edukatorspzoo.com.pl
SUBSKRYPCJA
Jeśli chcesz otrzymywać informacje od Nas, wpisz swój adres e-mail