Dokumentacja pracownicza - świadectwa pracy

ŚWIADECTWA PRACY, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH NA NOWYCH ZASADACH. Problemy praktyczne w stosowaniu nowych przepisów

Termin szkolenia: 13-12-2019
13-12-2019
Prowadzący:

Główny Specjalista w Departamencie Prawa Pracy, MRPiPS w Wydziale Legislacji. Prowadząca szkolenia dla pracowników działów personalnych oraz pracodawców prywatnych i zarządzających urzędem lub inną instytucją.


 

 1. Świadectwo pracy na nowych zasadach (od 7 września br.):
  •    brak danych dotyczących imion rodziców w świadectwie pracy (co zrobić ze świadectwami pracy wydanymi z taką informacją ?),
  •    zmiana terminu na sprostowanie świadectwa pracy oraz możliwość wystąpienia do sądu o sprostowanie świadectwa pracy (w przypadku niezawiadomienia o odmowie sprostowania),
  •    prawo wystąpienia do sądu celem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy,
  •    żądanie ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.
  •    zmiana wzoru świadectwa pracy,
  •    zmiana kręgu osób uprawnionych do otrzymania kopii świadectwa pracy.
 2. ,Inne zmiany w prawie pracy wprowadzone od 7 września br., dotyczące:
  •    przepisów o równym traktowaniu pracowników (oraz obowiązki pracodawców z tym związane),
  •    ochrony osób korzystających z uprawnień rodzicielskich (rozszerzenie uprawnień na pracowników-innych członków najbliższej rodziny),
  •    mobbingu (rozszerzenie podstawy do ubiegania się o odszkodowanie),
  •    przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy.

 3. Dokumentacja pracownicza – zmiana okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej:
  •    nowy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej,
  •    zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej, 
  •    kontynuowanie poprzedniej dokumentacji pracowniczej w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika,  
  •    nawiązywanie kilku stosunków pracy podlegających różnym okresom przechowywania (problematyczne przypadki),
  •    nowe obowiązki informacyjne pracodawcy związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy (czy należy je wypełnić także wobec pracowników, których akta przechowywane są przez 50 lat ?).

 4. Elektronizacja dokumentacji pracowniczej:
  •    zmiana postaci dokumentacji pracowniczej (definicja) oraz nowe obowiązki informacyjne pracodawcy z tym związane,
  •    zniszczenie dokumentacji pracowniczej, w przypadku nieodebrania poprzedniej postaci (prawo czy obowiązek pracodawcy?),
  •    wątpliwości związane z prowadzeniem dokumentacji w różnych postaciach jednocześnie - opinie PIP i MRPiPS,
  •    outsourcing usług związany ze zmianą postaci dokumentacji pracowniczej (czy pracodawca może zlecić to firmie zewnętrznej?).

 5. Dokumentacja pracownicza według nowego rozporządzenia MRPiPS:
  •    brak wykazu dokumentów pozyskiwanych od kandydata (jaka jest obecnie podstawa ich pobierania ?),
  •    nowe zasady prowadzenia i przechowywania akt osobowych w postaci papierowej lub elektronicznej - 4 części akt osobowych (A, B, C i D),
  •    możliwość tematycznego gromadzenia dokumentów,
  •    nowa część D (czy należy ją założyć dla każdego pracownika ?),
  •    rozszerzona dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (co zawiera?),
  •    ewidencja czasu pracy (co obecnie należy w niej zamieścić ?),
  •    szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji papierowej lub elektronicznej (odpowiednia temperatura i wilgotność – co to oznacza?).
   
 6. Wydawanie dokumentacji pracowniczej oraz kopii tej dokumentacji (lub jej części) osobom uprawnionym:
  •    sposób doręczania osobom uprawnionym informacji/zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji oraz sposób jej odbioru przez osoby uprawnione,
  •    wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej na wniosek uprawnionej osoby (co zrobić, jeśli pracownik wielokrotnie występuje o tą samą kopię?).

 7. Pozyskiwanie danych osobowych od kandydata i pracownika:
  •    nowy katalog danych osobowych, których pracodawca żąda od kandydata/pracownika,
  •    przetwarzanie danych osobowych „za zgodą”,
  •    pozyskiwanie szczególnych kategorii danych oraz danych dotyczących karalności kandydata/pracownika,
  •    przetwarzanie danych biometrycznych,
  •    przetwarzanie danych osobowych osób niepełnosprawnych,
  •    przetwarzanie danych dotyczących trzeźwości pracownika – problemy powstałe po wejściu w życie nowych przepisów (stanowisko UODO),
  •    definicje RODO stosowane w stosunkach pracy (zgoda, dane biometryczne),
  •    zasady i podstawy przetwarzania danych osobowych,
  •    zmiana informacji zawartych w pomocniczym kwestionariuszu kandydata/pracownika,
  •    kary administracyjne za naruszenie przepisów Kodeksu pracy o ochronie danych osobowych (RODO),
  •    wskazówki UODO dotyczące ochrony danych osobowych w miejscu pracy.

 8. Monitoring a przetwarzanie danych osobowych przez pracodawcę:
  •    instytucja „monitoringu” w Kodeksie pracy,
  •    jak prawidłowo skonstruować regulacje wewnętrzne dotyczące monitoringu,
  •    zmiany dotyczące monitoringu pomieszczeń zakładowej organizacji związkowej oraz pomieszczeń sanitarnych,
  •    wytyczne Prezesa UODO dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego.

 9. Indywidualne konsultacje.


Zgloszenie uczestnictwa w szkoleniu

CENA SZKOLENIA WYNOSI: 446 zł (brutto) i obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad na zakończenie szkolenia, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

MIEJSCE SZKOLENIA:
  Warszawa ul. Jasna 1, sala konferencyjna II p.

Wejście do budynku od strony banku PEKAO S.A.


GODZINA ROZPOCZĘCIA: 10.00 - 15.00


Centrum Szkoleniowe EDUKATOR Sp. z o.o.
ul. Jasna 1, pok. 406
tel.: 22 827 43 28
tel./fax: 22 828 58 37
e-mail: edukator@edukatorspzoo.com.pl
www.edukatorspzoo.com.pl
SUBSKRYPCJA
Jeśli chcesz otrzymywać informacje od Nas, wpisz swój adres e-mail