Elektronizacja dokumentacji pracowniczej oraz przetwarzanie danych osobowych w stosunkach pracy

Nadchodzące zmiany prawa pracy

Termin szkolenia: 18-01-2019
18-01-2019
Prowadzący:

Główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy, MRPiPS w Wydziale Legislacji. Prowadząca szkolenia dla pracowników działów personalnych oraz pracodawców prywatnych i zarządzających urzędem lub inną instytucją.


 

 1. Zmiany przepisów Kodeksu pracy w celu zapewnienia zgodności z RODO:
  -    nowy katalog danych osobowych, których żądać będzie pracodawca od kandydata/pracownika,
  -    wprowadzenie możliwości przetwarzania danych osobowych „za zgodą” kandydata/pracownika (jakie dane będą objęte zgodą?),
  -    warunki wyrażenia i wycofania zgody,
  -    przetwarzanie danych szczególnych oraz danych dotyczących karalności kandydata/pracownika,
  -    podstawy przetwarzania danych biometrycznych pracownika,
  -    upoważnienia do przetwarzania danych szczególnych,
  -    wysokie kary administracyjne za naruszenie przepisów Kodeksu pracy o ochronie danych osobowych (wynikające z RODO).
 2. Przepisy RODO stosowane w stosunkach pracy:
  -    zasady i podstawy przetwarzania danych osobowych (w tym danych szczególnych),
  -    upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
  -    podmiot przetwarzający, współadministrator i osoba upoważniona do przetwarzania - podstawowe różnice,
  -    zasady informowania oraz komunikacji z kandydatem/pracownikiem,
  -    informacje podawane w przypadku zbierania danych od kandydata/pracownika oraz moment kiedy należy je przekazać,
  -    prawa przysługujące kandydatom/pracownikom wynikające bezpośrednio z RODO.
 3. Najnowsze wytyczne UODO dotyczące ochrony danych osobowych w miejscu pracy, w tym o:
  -    danych kandydata, jakie można gromadzić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej,
  -    przetwarzaniu szczególnych kategorii danych, które kandydat zamieścił w CV,
  -    przetwarzaniu danych kandydatów po zakończeniu rekrutacji w celu zabezpieczenia się przed roszczeniami,
  -    przetwarzaniu CV przesłanego przez kandydata, w przypadku, gdy pracodawca nie prowadzi rekrutacji,
  -    przechowywaniu informacji związanych z życiem osobistym pracowników w ich aktach osobowych,
  -    informacji o pracowniku, jakie można umieścić na liście obecności,
  -    danych pracowników, jakie może przetwarzać podmiot zewnętrzny prowadzący szkolenie,
  -    przetwarzaniu danych osobowych pracowników tymczasowych,
  -    przetwarzaniu wizerunku pracownika,  
  -    publikowaniu na stronie internetowej danych służbowych pracownika,
  -    używaniu danych biometrycznych do kontroli czasu pracy pracownika,
  -    zamieszczaniu ogłoszeń o pracę, w których pracodawca zastrzega sobie anonimowość,
  -    wykorzystywaniu testów psychologicznych w czasie rekrutacji,
  -    przetwarzaniu w czasie rekrutacji informacji o kandydacie pozyskanych z portali społecznościowych.
 4. Nowoczesne technologie a przetwarzanie danych osobowych przez pracodawcę:
  -    instytucja „monitoringu” w Kodeksie pracy - nowe regulacje związane z dostosowaniem przepisów do RODO,
  -    co powinno się znaleźć w regulacjach wewnętrznych dotyczących monitoringu,
  -    projektowane zmiany dotyczące monitoringu pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej oraz pomieszczeń sanitarnych,
  -    wytyczne Prezesa UODO dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego.
 5. Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz jej elektronizacja (nowe regulacje, które wejdą w życie od 1.01.2019 r.):
  -    zmiana okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej (kogo dotyczy?),
  -    nowe obowiązki pracodawców związane z upływem okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz zmianą postaci jej prowadzenia,
  -    elektroniczna forma prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej (na czym polega?),
  -    podmioty uprawnione do odbioru poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej,
  -    ograniczenie możliwości kontynuowania prowadzenia poprzedniej dokumentacji tylko do niektórych pracowników,
  -    uregulowanie wydawania kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej,
  -    przepisy przejściowe (kogo i w jakim zakresie obejmą nowe przepisy rozporządzenia ?),
  -    elektronizacja dokumentacji pracowniczej w pytaniach i odpowiedziach.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej (wejście w życie 1 stycznia 2019 r.):
  -    zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej lub elektronicznej (4 części akt osobowych, możliwość tematycznego gromadzenia dokumentów, uszczegółowienie rodzaju przechowywanych dokumentów - omówienie każdej części),
  -    dokumenty, niewymienione w rozporządzeniu, które mogą znajdować się w aktach osobowych pracownika,
  -    szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji papierowej lub elektronicznej,
  -    zasady dotyczące przenoszenia dokumentacji pracowniczej pomiędzy systemami teleinformatycznymi,
  -    sposób doręczania osobom uprawnionym informacji/zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji (różnice pomiędzy informacją a zawiadomieniem),
  -    sposób odbioru dokumentacji pracowniczej (kto jest uprawniony?),
  -    zasady dotyczące wydawania kopii dokumentacji pracowniczej,
  •    przepisy przejściowe (termin na dostosowanie dotychczasowej dokumentacji do nowych przepisów – odmienne dla stosunków pracy trwających w dniu wejścia w życie oraz już rozwiązanych).
 7. Panel dyskusyjny - odpowiedzi indywidualne na pytania uczestników.


Zgloszenie uczestnictwa w szkoleniu

CENA SZKOLENIA WYNOSI: 446 zł (brutto) i obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad na zakończenie szkolenia, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

MIEJSCE SZKOLENIA:
  Warszawa ul. Jasna 1, sala konferencyjna II p.

Wejście do budynku od strony banku PEKAO S.A.


GODZINA ROZPOCZĘCIA: 10.00 - 15.00


Centrum Szkoleniowe EDUKATOR Sp. z o.o.
ul. Jasna 1, pok. 406
tel.: 22 827 43 28
tel./fax: 22 828 58 37
e-mail: edukator@edukatorspzoo.com.pl
www.edukatorspzoo.com.pl
SUBSKRYPCJA
Jeśli chcesz otrzymywać informacje od Nas, wpisz swój adres e-mail