Prawo pracy w praktyce - nowe przepisy w Kodeksie Pracy

Wybrane orzecznictwo Sądy Najwyższego i PIP

Termin szkolenia: 23-09-2019
21-10-2019
Prowadzący:

Główny Specjalista w Departamencie Prawa Pracy MRPiPS


 

 1. Zmiany w Kodeksie pracy dot. przetwarzania danych osobowych pracowników od 4 maja 2019 r. - ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679
  -    nowy katalog danych, których pracodawca będzie mógł wymagać na etapie rekrutacji i od pracownika,
  -    zasady przetwarzania danych osobowych.
 2. Kolejne zmiany w Kodeksie pracy w 2019 r.
  -    dot. równego traktowania pracowników,
  -    w zakresie uprawnień pracowników - najbliższych członków rodziny,
  -    dot. wystawiania świadectw pracy,
  -    w zakresie mobbingu.
 3. Zmiany w rozporządzeniu MRPiPS w sprawie świadectwa pracy.
 4. Zmiany w Kodeksie pracy od 1 stycznia 2019 r.:
  -    zmiany w zakresie sposobu wypłaty wynagrodzeń - wprowadzenie jako zasady wypłaty na rachunek płatniczy,
  -    dopuszczenie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej, możliwość zmiany postaci prowadzonej dokumentacji z papierowej na elektroniczną i z elektronicznej na papierową,
  -    wprowadzenie krótszego 10-letniego okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej - odstępstwa od tej zasady,
  -    możliwość skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej do 10 lat - w jakich przypadkach i na jakich zasadach jest możliwe,
  -    nowy obowiązek wydawania kopii dokumentacji pracowniczej na wniosek pracownika,
  -    przepisy przejściowe związane z ww. zmianami w Kodeksie pracy - do kogo są stosowane nowe, a do kogo dotychczasowe przepisy.
 5. Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej:
  -    zasady prowadzenia akt osobowych pracownika od 1.1.2019 r.,
  -    zawartość akt osobowych - nowy podział akt osobowych na części, nowe dokumenty w aktach osobowych,
  -    wymagana dokumentacja pracownicza inna niż akta osobowe - m.in. dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy pracowników, urlopów wypoczynkowych,
  -    sposób i tryb doręczania informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej, sposób odbioru dokumentacji pracowniczej,
  -    sposób wydawania kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej pracownikowi, byłemu pracownikowi lub innym osobom,
  -    przepisy przejściowe dot. prowadzenia akt osobowych i innej dokumentacji.
 6. Nowe przepisy w Kodeksie pracy dot. monitoringu oraz monitoringu poczty elektronicznej:
  -    dopuszczalność stosowania monitoringu, zasady stosowania monitoringu,
  -    przepisy wewnątrzzakładowe,
  -    obowiązki informacyjne pracodawcy związane ze stosowaniem monitoringu.
 7. Nowe przepisy w Kodeksie pracy w zakresie elastycznego czasu pracy i telepracy dla rodziców dzieci niepełnosprawnych:
  -    w jakich przypadkach wnioski pracowników dot. czasu pracy są wiążące dla pracodawcy, szersze możliwości stosowania telepracy.
 8. Nowe przepisy w Kodeksie pracy w zakresie okresowych badań lekarskich i dot. służby bhp.
 9. Zmiany w Kodeksie pracy dot. potrąceń z wynagrodzenia od 1.1.2019 r.
 10. Zmiany w ustawie o związkach zawodowych od 1 stycznia 2019 r.:
  -    rozszerzenie możliwości tworzenia związków zawodowych na osoby wykonujące pracę zarobkową,
  -    uprawnienia osób wykonujących pracę zarobkową związane z członkostwem w związku zawodowym i związane z tym obowiązki pracodawcy - ochrona trwałości pracy, zwolnienia od pracy.
 11. Pytania i konsultacje - czas dla uczestników szkolenia.


Zgloszenie uczestnictwa w szkoleniu

CENA SZKOLENIA WYNOSI: 436 zł (netto = brutto). Firma podmiotowo zwolniona z  VAT.

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:  uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad na zakończenie szkolenia, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Jasna 1, sala konferencyjna na II p.

Wejście do budynku od strony banku PEKAO S.A.

GODZINA ROZPOCZĘCIA: 10.00 - 15.00

NR KONTA:   90 1240 6175 1111 0000 4574 3867


Centrum Szkoleniowe EDUKATOR Sp. z o.o.
ul. Jasna 1, pok. 406
tel.: 22 827 43 28
tel./fax: 22 828 58 37
e-mail: edukator@edukatorspzoo.com.pl
www.edukatorspzoo.com.pl
SUBSKRYPCJA
Jeśli chcesz otrzymywać informacje od Nas, wpisz swój adres e-mail