Prawo pracy w praktyce - nowe przepisy w Kodeksie Pracy

Wybrane orzecznictwo Sądy Najwyższego i PIP

Termin szkolenia: 20-01-2020
17-02-2020
Prowadzący:

Główny Specjalista w Departamencie Prawa Pracy MRPiPS


 

 1. Zmiany w Kodeksie pracy od 1 stycznia 2019 r.:
  •    zmiany w zakresie sposobu wypłaty wynagrodzeń − wprowadzenie jako zasady wypłaty na rachunek płatniczy,
  •    dopuszczenie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej − możliwość zmiany postaci prowadzonej dokumentacji z papierowej na elektroniczną i z elektronicznej na papierową, obowiązki informacyjne pracodawcy z tym związane, postępowanie z poprzednią postacią dokumentacji,
  •    wprowadzenie krótszego 10-letniego okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej – ustalanie okresu przechowywania, odstępstwa od 10-letniego okresu,
  •    możliwość skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat – w jakich przypadkach i na jakich zasadach jest możliwe,
  •    nowe obowiązki informacyjne pracodawcy związane z ustaniem stosunku pracy – jakich pracowników dotyczą,
  •    nowy obowiązek pracodawcy − wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej  na wniosek pracownika,
  •    przepisy przejściowe związane z ww. zmianami w Kodeksie pracy – do kogo są stosowane nowe, a do kogo dotychczasowe przepisy.

 2. Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej
  •    zasady prowadzenia akt osobowych pracownika od 1.1.2019 r.,
  •    zawartość akt osobowych – nowy podział akt osobowych na części, nowe dokumenty w aktach osobowych,
  •    wymagana dokumentacja pracownicza inna niż akta osobowa – dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy pracowników, urlopów wypoczynkowych, wynagrodzeń i kwestii bhp,
  •    sposób i tryb doręczania informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej, sposób odbioru dokumentacji pracowniczej,
  •    sposób wydawania kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej pracownikowi, byłemu pracownikowi lub innym osobom,
  •    przepisy przejściowe dot. prowadzenia akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej  – do kogo są stosowane nowe, a do kogo dotychczasowe przepisy.
   
 3. Nowe przepisy w Kodeksie pracy dot. monitoringu oraz monitoringu poczty elektronicznej
  •    dopuszczalność stosowania monitoringu,
  •    zasady stosowania monitoringu,
  •    przepisy wewnątrzzakładowe,
  •    obowiązki informacyjne pracodawcy związane ze stosowaniem monitoringu.

 4. Nowe przepisy w Kodeksie pracy w zakresie elastycznego czasu pracy i telepracy dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
  •    w jakich przypadkach wnioski pracowników dot. czasu pracy są wiążące dla pracodawcy,
  •    szersze możliwości stosowania telepracy.

 5. Nowe przepisy w Kodeksie pracy w zakresie okresowych badań lekarskich i dot. służby bhp

 6. Zmiany w Kodeksie pracy dot. potrąceń z wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r.

 7. Zmiany w ustawie o związkach zawodowych od 1 stycznia 2019 r.:
  •    rozszerzenie możliwości tworzenia związków zawodowych na osoby wykonujące pracę zarobkową,
  •    uprawnienia osób wykonujących pracę zarobkową związane z członkostwem w związku zawodowym i związane z tym obowiązki pracodawcy – ochrona trwałości pracy, zwolnienia od pracy.

 8. Zmiany w Kodeksie pracy dot. przetwarzania danych osobowych pracowników od 4 maja 2019 r.:
  •    nowy katalog danych, których pracodawca może wymagać na etapie rekrutacji i od pracownika,
  •    zasady przetwarzania danych osobowych,
  •    zmiany w zakresie monitoringu.


Zgloszenie uczestnictwa w szkoleniu

CENA SZKOLENIA WYNOSI: 436 zł (netto = brutto). Firma podmiotowo zwolniona z  VAT.

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:  uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad na zakończenie szkolenia, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Jasna 1, sala konferencyjna na II p.

Wejście do budynku od strony banku PEKAO S.A.

GODZINA ROZPOCZĘCIA: 10.00 - 15.00

NR KONTA:   90 1240 6175 1111 0000 4574 3867


Centrum Szkoleniowe EDUKATOR Sp. z o.o.
ul. Jasna 1, pok. 406
tel.: 22 827 43 28
tel./fax: 22 828 58 37
e-mail: edukator@edukatorspzoo.com.pl
www.edukatorspzoo.com.pl
SUBSKRYPCJA
Jeśli chcesz otrzymywać informacje od Nas, wpisz swój adres e-mail