Prawo pracy w dobie epidemii

Kodeks pracy oraz szczególne rozwiązania zawarte w specustawie

Termin szkolenia: 02-10-2020
19-10-2020
Prowadzący:

Główny Specjalista w Departamencie Prawa Pracy MRPiPS


 

Praca zdalna a telepraca – podstawowe różnice:
 • definicja telepracy i telepraco wnika,
 • zasady wprowadzania i wykonywania pracy w formie telepracy (odwołanie telepracy),
 • obowiązki pracodawcy i pracownika w czasie świadczenia pracy w formie telepracy,
 • kontrola wykonywania pracy przez telepracownika,
 • praca zdalna – podstawowe różnice z telepracą (czy można stosować obie formy wykonywania pracy?),
 • przesłanki polecenia pracy zdalnej oraz sposoby potwierdzania rozpoczęcia pracy zdalnej,
 • odwołanie pracy zdalnej,
 • zasady wykonywana pracy zdalnej (zapewnienie narządzi i materiałów do pracy),
 • ewidencja wykonywanych czynności w ramach pracy zdalnej,
 • zasady bhp przy pracy zdalnej - wytyczne CIOP,
 • ochrona danych osobowych w trakcie pracy zdalnej - wytyczne UODO
Przestój w prawie pracy (rozwiązania prawne zawarte w Kodeksie pracy oraz specustawie):
 • pojęcie przestoju w Kodeksie pracy (kiedy ma zastosowanie?),
 • wynagrodzenie gwarancyjne w okresie przestoju,
 • szczególne rozwiązania prawne – przestój ekonomiczny oraz obniżony wymiar czasu pracy (możliwość dofinansowania wynagrodzenia pracowników),
 • nowe regulacje prawne dotyczące pracodawców umożliwiające wprowadzenie przestoju ekonomicznego oraz obniżonego wymiaru czasu pracy,
 • przesłanki oraz zasady wprowadzenia takich rozwiązań u pracodawców.

Nieobecność pracownika w pracy w okresie epidemii:
 • ogólne zasady udzielania urlopu wypoczynkowego (m.in. ustalanie planu urlopów, podział urlopu na części, przesunięcie terminu urlopu, udzielanie urlopu niewykorzystanego, urlop na żądanie),
 • szczególne zasady udzielania urlopu wypoczynkowego wynikające ze specustawy, 
 • urlop bezpłatny,
 • kwarantanna.
Szczególne uprawnienia pracodawcy i pracownika związane z rozwiązaniem umowy o pracę:
 • ograniczenie wysokości odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych,
 • prawo do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

Nowe regulacje dla pracodawców związane z modyfikacjami w zakresie czasu pracy:
 • ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku – kiedy można wprowadzić i jakich pracodawców to dotyczy?,
 • szczególne zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych – kto możne skorzystać z nowego rozwiązania?,
 • porozumienie w sprawie wprowadzenia systemu równoważnego czasu pracy – kiedy i na jakich zasadach może być zawarte?,
 • porozumienie w sprawie stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia – jakie zagadnienia obejmuje i kogo może dotyczyć?
Dokumentacja pracownicza w dobie epidemii (upowszechnienie elektronizacji dokumentacji):
 • zmiana postaci dokumentacji pracowniczej (ustawowa definicja),
 • obowiązki informacyjne pracodawcy, związane ze zmianą postaci jej prowadzenia zniszczenie dokumentacji pracowniczej, w przypadku nieodebrania poprzedniej postaci - prawo czy obowiązek pracodawcy ?,
 • wątpliwości związane z prowadzeniem dokumentacji w różnych postaciach jednocześnie – opinie PIP i MRPiPS, 
 • zasady prowadzenia i przechowywania akt osobowych w postaci papierowej lub elektronicznej - 4 części akt osobowych (A, B, C i D – jakie dokumenty tam zamieścić?),
 • możliwość tematycznego gromadzenia dokumentów w poszczególnych częściach; uszczegółowienie rodzaju przechowywanych dokumentów (czy można utworzyć  podczęść dotyczącą pracy zdalnej?),
 • wymogi systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest dokumentacja pracownicza,
 • dołączenie dokumentu papierowego do dokumentacji elektronicznej - jak postąpić?,
 • co zrobić w przypadku konieczności dołączenia dokumentu elektronicznego do dokumentacji papierowej (brak odpowiedniego przepisu rozporządzenia)?,
 • czy ewidencję wykonywanych czynności w ramach pracy zdalnej można przechowywać w tym samym miejscu co ewidencję czasu pracy?,
 • które dokumenty przekazywane przez pracownika mogą być dostarczane zdalnie, a które wymagają potwierdzenia na piśmie?,
 • dokumentacja gromadzona w związku z podwyższeniem kwoty wolnej od potraceń (stanowisko MRPiPS oraz UODO w tej kwestii),
 • dokumentacja gromadzona w związku z badaniami profilaktycznymi.
Indywidualne konsultacje, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.


Zgloszenie uczestnictwa w szkoleniu

CENA SZKOLENIA WYNOSI: 448 zł (netto = brutto). Firma podmiotowo zwolniona z  VAT.

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:  uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Jasna 1, sala konferencyjna

Wejście do budynku od strony banku PEKAO S.A.

GODZINA ROZPOCZĘCIA: 10.00 - 15.00

NR KONTA:   90 1240 6175 1111 0000 4574 3867


Centrum Szkoleniowe EDUKATOR Sp. z o.o.
ul. Jasna 1, pok. 222
tel.: 600 968 276
tel.: 511 155 601
e-mail: edukator@edukatorspzoo.com.pl
www.edukatorspzoo.com.pl
SUBSKRYPCJA
Jeśli chcesz otrzymywać informacje od Nas, wpisz swój adres e-mail