Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków w 2019 r.

- z uwzględnieniem rewolucyjnych zmian w egzekucji ze zlecenia, zmian w egzekucji z diet delegacyjnych i nowych kwot wolnych od potrąceń z zasiłków i z wynagrodzen

Termin szkolenia: 22-10-2019
22-10-2019
Prowadzący:

Renata Majewska - prawnik, doświadczony wykładowca w dziedzinie prawa pracy, w tym w praktycznym rozliczaniu wynagrodzeń.


 

Szkolenie ma na celu przygotowanie specjalistów działów płac do kompleksowego dokonywania
potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków pracowników oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne.
Uczestnicy dowiedzą się, jak obliczać poszczególne potrącenia pod względem rachunkowym, jakie stosować limity i które świadczenia są wolne od egzekucji. Poznają też zasady wszczęcia i
prowadzenia egzekucji, współpracy z organami egzekucyjnymi oraz formułowania do nich pism.
Zagadnienia wykładowca prezentuje na podstawie konkretnych sytuacji życiowych i wyliczeń,
interpretacji PIP i resortu pracy oraz najnowszego orzecznictwa. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości rozwiązać na przykładach.
Szkolenie ma formę warsztatów.

Trwa od godz. 10.00 do wyczerpania tematu; maksymalnie do godz. 16.00.

Prosimy o przyniesienie kalkulatorów.

Omawiane zagadnienia zostaną poparte praktycznymi przykładami z wyliczeniami.

Podstawowe zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę   
 1. Bezwzględna ochrona wynagrodzenia pracowników – mechanizmy i przykłady (m.in. zakaz zrzeczenia się, generalny nakaz wypłaty do ręki, terminy wypłat).
 2. System pomniejszeń wynagrodzenia za pracę - odliczenia a potrącenia.
 3. Rodzaje odliczeń z wynagrodzenia za pracę (nadpłata pensji, wadliwe wykonanie produktu, wyrok karny).
 4. Przepisy o potrąceniach z wynagrodzenia.
 5. Potrącenia obowiązkowe a dobrowolne.
Wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę
 1. Wyjaśnienie pojęć: zajęcie wynagrodzenia za pracę, tytuł egzekucyjny i tytuł wykonawczy.
 2. Potrącenia egzekucyjne a pozaegzekucyjne z wynagrodzenia za pracę.
 3. Egzekucja cywilna a administracyjna z wynagrodzenia za pracę (podobieństwa i różnice, określenie organów egzekucyjnych, sankcje).
 4. Wynagrodzenia i świadczenia ze stosunku pracy podlegające pełnej egzekucji, ograniczonej egzekucji i wolne od egzekucji.
 5. Elementy i odczytywanie zajęcia z wynagrodzenia za pracę.
 6. Zestawienie składników wynagrodzeń.
Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia za pracę   
 1. Kategorie (alimenty, inne świadczenia, zaliczki pieniężne, kary pieniężne).
 2. Podstawa dokonania potrąceń.
 3. Maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia (m.in. przy pojedynczym potrąceniu i w zbiegu potrąceń).
 4. Kwoty wolne (m.in. od potrąceń pojedynczych i zbiegających się w 2018 roku, na przełomie roku, przy kilku dniach pracy w miesiącu, na niepełnym etacie).
 5. Faktyczna możliwa kwota potrącenia.
  STUDIUM PRZYPADKU
  Przykłady rozwiązywane wspólnie z Uczestnikami na tablicy:
  ◦potrącenie z nagrody i wynagrodzenia wypłaconych w jednym terminie,
  ◦potrącenie przy dwóch wypłatach w jednym miesiącu,
  ◦zbieg potrąceń.

Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia w szczególnych przypadkach   
 1. Rozwiązanie stosunku pracy.
 2. Śmierć pracownika.
 3. Składniki długodystansowe, dodatkowe i w naturze.
 4. Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).
  STUDIUM PRZYPADKU  
  Obowiązkowe potrącenia z praw majątkowych.

Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę   
 1. Zgoda pracownika - wzór dokumentu.
 2. Analiza najczęściej występujących dobrowolnych potrąceń (składki związkowe, składki na Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe (PKZP), opłaty na ubezpieczenia na życie).
 3. „Mieszane” potrącenia dobrowolne i ich znaczenie.
 4. Limity wiążące przy dobrowolnych potrąceniach.
  STUDIUM PRZYPADKU  
  Zbieg obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę.

Rola i obowiązki pracodawcy w egzekucji z wynagrodzenia za pracę   
 1. Obowiązki pracodawcy związane z nadesłanym zajęciem organu (m.in. formułowanie zestawienia składników wynagrodzeń).
 2. Informacje, jakich trzeba udzielić organom egzekucyjnym.
 3. Gdzie i kiedy przekazywać zajęte kwoty.
 4. Kary dla pracodawcy ignorującego organ egzekucyjny.
Rozwiązywanie zbiegów egzekucji do wynagrodzenia za pracę   
 1. Zbieg egzekucji komorniczych (pismo o powstaniu zbiegu egzekucji komorniczych, ustalanie właściwego komornika do łącznego prowadzenia obu egzekucji, potrącenia w rachunkach).
 2. Zbieg egzekucji administracyjnych (rezygnacja z udziału sądu w rozstrzyganiu tego zbiegu, pismo o powstaniu zbiegu egzekucji administracyjnych, ustalanie właściwego administracyjnego organu egzekucyjnego, potrącenia w rachunkach).
 3. Zbieg egzekucji administracyjnej i komorniczej (pismo o powstaniu zbiegu egzekucji administracyjnej i komorniczej, określanie właściwego organu egzekucyjnego, potrącenia w rachunkach).
  STUDIUM PRZYPADKU
  ◦Omówienie każdego zbiegu egzekucji krok po kroku na przykładach.
  ◦Analiza i formułowanie pism o powstaniu zbiegów egzekucji.
Potrącenia z umów zlecenia, o dzieło i kontraktu menedżerskiego
Nowe regulacje dotyczące potrąceń z umów zlecenia, o dzieło i kontraktu menedżerskiego z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku.
 1. Świadczenia powtarzające się i jedyne źródło dochodu.
 2. Samodzielne zlecenie towarzyszące umowie o pracę.
 3. Stosowanie reguł dotyczących egzekucji z wynagrodzenia za pracę
 4. Jednorazowe i sporadyczne umowy cywilne.
  STUDIUM PRZYPADKU
  ◦Jednoczesne zatrudnienie w zakładzie na umowę o pracę i zlecenie.
  ◦Zatrudnienie wyłącznie na podstawie umowy zlecenia.
Potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego w 2019 roku
 1. Zakres dokonywania potrąceń z zasiłków (zasiłki chorobowy, opiekuńczy, macierzyński i wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne).
 2. Potrącenia obowiązkowe z zasiłków (alimenty w trybie egzekucyjnym i bezegzekucyjnym, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż alimenty).
 3. Maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia i kwota wolna.
 4. Etapy dokonywania potrąceń z zasiłków.
  STUDIUM PRZYPADKU
  ◦Wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłku w jednym miesiącu.
  ◦Zasiłek należny za więcej niż jeden miesiąc.

Panel dyskusyjny 
  Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu dokonywania dobrowolnych i obowiązkowych potrąceń z wynagrodzenia za pracę i zasiłków oraz procedur egzekucji administracyjnej i sądowej oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie poświęconemu tematyce dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń o pracę i umów zlecenia.


Zgloszenie uczestnictwa w szkoleniu

CENA SZKOLENIA WYNOSI: 436 zł (brutto) i obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad na zakończenie szkolenia, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

MIEJSCE SZKOLENIA:  Warszawa ul. Jasna 1, sala konferencyjna II p.

Wejście do budynku od strony banku PEKAO S.A.

GODZINA ROZPOCZĘCIA: 10.00 - 15.00

NR KONTA:   90 1240 6175 1111 0000 4574 3867


Centrum Szkoleniowe EDUKATOR Sp. z o.o.
ul. Jasna 1, pok. 406
tel.: 22 827 43 28
tel./fax: 22 828 58 37
e-mail: edukator@edukatorspzoo.com.pl
www.edukatorspzoo.com.pl
SUBSKRYPCJA
Jeśli chcesz otrzymywać informacje od Nas, wpisz swój adres e-mail