Fundusz socjalny w 2020 w praktyce - czy ZF¦S może byc prowadzony w formie tzw. kafeterii?

Najnowsze zmiany w ustawie o zakładowym funduszu ¶wiadczeń socjalnych i w innych ustawach dotycz±cych zf¶s oraz zasady przetwarzania danych osobowych na potrzeby działalno¶ci socjalnej z uwzględnieniem ograniczeń wynikaj±cych z RODO

Termin szkolenia: 23-01-2020
24-02-2020
Prowadzący:

Ekspert z zakresu działalno¶ci socjalnej z MRPiPS


 

Aktualno¶ci socjalne
 • najnowsze zmiany  w ustawie  o zakładowym funduszu ¶wiadczeń socjalnych i w innych ustawach dotycz±cych ZF¦S,
 • prawidłowe naliczenie odpisu na ZF¦S  z uwzględnieniem obowi±zuj±cych w 2020 r. wysoko¶ci wskaĽników odpisu na ZF¦S w systemie powszechnym, w o¶wiacie i w szkolnictwie wyższym,
 • przygotowanie planu finansowego ZFSS  na 2020r.
 • zasady udzielania z zf¶s pomocy przed¶wi±tecznej,
 • RODO a ZF¦S - zasady przetwarzania danych osobowych na potrzeby działalno¶ci socjalnej w zwi±zku z ograniczeniami wynikaj±cymi z RODO,
 • zasada zgody lub obowi±zku prawnego,
 • klauzule informacyjne,
 • dopuszczalne sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzania danych o sytuacji socjalnej osób uprawnionych.
 • przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zf¶s przez komisje socjalne.
  Ustalanie sytuacji socjalnej:
  • pojęcie kryteriów socjalnych,
  • ustalanie sytuacji materialnej (dochodowej) do celów socjalnych – stosowanie efektywnych mierników i  możliwo¶ci  dokumentowania,
  • 500+,300+ a ZF¦S, 
  • zasady finansowania z zf¶s wypoczynku tzw. zorganizowanego i wczasów „pod grusz±” oraz skutki podatkowe w  interpretacjach organów podatkowych,
  • problem oskładkowania ¶wiadczeń socjalnych po wyrokach  SN w tej sprawie,
  • opodatkowanie ¶wiadczeń socjalnych (m.in. usług sportowo – rekreacyjnych, uczestnictwa w zbiorowych imprezach socjalnych, zapomóg otrzymywanych przez pracowników i emerytów)
  • egzekucja komornicza ze ¶wiadczeń socjalnych.
   Obowi±zki socjalne pracodawców
  1. Ustalanie obowi±zku tworzenia ZF¦S w tzw. sferze budżetowej i u pracodawców pozabudżetowych.
  2. ¦wiadczenie urlopowe a tzw. wczasy pod grusz±. Zasady wypłacania ¶wiadczenia urlopowego.
  3. Wczasy „pod grusz±” dla emerytów?
  4. Zasady rozliczania zfss w przypadku przej¶cia pracowników do innego pracodawcy (art. 231 K.p.).
  5. Prawne możliwo¶ci samodzielnego kształtowania przez pracodawców wysoko¶ci odpisu na fundusz i rezygnacji z jego tworzenia.
  Tworzenie zf¶s w 2020 r. – prawidłowe naliczenie i rozliczenie odpisu w 2020 r. po zmianach  
  Metodyka ustalania liczby zatrudnionych do celów naliczenia odpisu  według  rozporz±dzenia MPiPS . Zasady tworzenia zf¶s w o¶wiacie i w publicznych szkołach wyższych z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach.
  1. Osoby uwzględnianie i nieuwzględniane do naliczenia odpisu na ZF¦S.
  2. WskaĽniki odpisu na ZF¦S obowi±zuj±ce w  2020 r.
  3. Terminy przekazywania ¶rodków pieniężnych na ZF¦S.
  4. Zasady dokonywania korekty odpisu na ZF¦S.
  5. Pozaodpisowe zwiększenia ZF¦S.
  6. Zasady rozliczania ZF¦S w przypadkach przej¶cia pracowników do innych pracodawców.
  7. Warunki i zasady prowadzenia przez pracodawców wspólnej działalno¶ci socjalnej.
    
  Zasady prawidłowego organizowania i prowadzenia działalno¶ci socjalnej
  1. Ustawowy zakres działalno¶ci socjalnej. Rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZF¦S i najczęstsze nieprawidłowo¶ci w tym zakresie. Wydatki nie podlegaj±ce finansowaniu z ZF¦S.
  2. Procedura wydania, tre¶ć i wprowadzanie zmian do zakładowego regulaminu funduszu. Przykłady nieprawidłowych zapisów w regulaminach ZF¦S.
  3. Ustalanie i realizacja rocznego planu wykorzystania funduszu .
  4. Ustalanie uprawnienia do korzystania z pomocy socjalnej u danego pracodawcy. Osoby uprawnione z mocy ustawy. Możliwo¶ci nadawania i modyfikowania uprawnień socjalnych. Zasady korzystania ze ¶wiadczeń socjalnych przez współmałżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy i członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach.
  5. Korzystanie z ZF¦S przez  emerytów i rencistów.
  6. Zasady przyznawania i opodatkowanie dopłat do różnych form wypoczynku pracowników i ich dzieci oraz emerytów.
  7. Warunki przyznawania i rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej (zapomóg) oraz ich opodatkowanie dla pracowników i emerytów.
  8. Warunki i skutki finansowania z zf¶s bonów towarowych dla pracowników i emerytów. Zasady opodatkowania bonów, talonów, kart przedpłaconych finansowanych z ZF¦S.
  9. Problem finansowania ze ¶rodków socjalnych tzw. zakładowych imprez okoliczno¶ciowych i integracyjnych.
   Finansowanie z zf¶s usług opieki nad małymi dziećmi.
  10. Pożyczki mieszkaniowe. Rodzaje, problem oprocentowania, sposób zabezpieczenia spłaty, warunki zawieszania i umarzania, możliwo¶ci potr±cania rat z wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem ograniczeń wynikaj±cych z Kodeksu pracy. Problem przedawnienia spłaty pożyczki z zf¶s
  11. Podatkowe i składkowe skutki wypłaty ¶wiadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów.
  Uprawnienia  zakładowych stron działalno¶ci socjalnej i tryb podejmowania decyzji o wykorzystaniu ZF¦S
  1. Kompetencje pracodawcy, zwi±zków zawodowych i reprezentanta załogi w zakresie działalno¶ci socjalnej.
  2. Zasady współpracy pracodawcy z partnerami społecznymi w zakresie działalno¶ci socjalnej.
  3. Status, skład i rzeczywiste uprawnienia zakładowych „komisji socjalnych” z uwzględnieniem RODO.
  4. Administrowanie funduszem oraz zasady ponoszenia odpowiedzialno¶ci za przestrzeganie przepisów ustawy o ZF¦S.
  Najnowsze orzecznictwo s±dowe oraz interpretacje organów skarbowych dotycz±ce przepisów o zakładowym funduszu ¶wiadczeń socjalnych.

  Odpowiedzi na pytania i indywidualne konsultacje na tle praktyki zakładowej.Zgloszenie uczestnictwa w szkoleniu

CENA SZKOLENIA WYNOSI: 438 zł (brutto) i obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • obiad na zakończenie szkolenia,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa ul. Jasna 1, sala konferencyjna II p.

Wej¶cie do budynku od strony banku PEKAO S.A.

GODZINA ROZPOCZĘCIA: 10.00 - 15.00

NR KONTA:   90 1240 6175 1111 0000 4574 3867


Centrum Szkoleniowe EDUKATOR Sp. z o.o.
ul. Jasna 1, pok. 406
tel.: 22 827 43 28
tel./fax: 22 828 58 37
e-mail: edukator@edukatorspzoo.com.pl
www.edukatorspzoo.com.pl
SUBSKRYPCJA
Je¶li chcesz otrzymywać informacje od Nas, wpisz swój adres e-mail