ZF¦S 2019 w praktyce - od 4 maja br. zmiany w ustawie o zakładowym funduszu ¶wiadczeń socjalnych

Najnowsze zmiany w ustawie o zakładowym funduszu ¶wiadczeń socjalnych i w innych ustawach dotycz±cych zf¶s oraz zasady przetwarzania danych osobowych na potrzeby działalno¶ci socjalnej z uwzględnieniem ograniczeń wynikaj±cych z RODO

Termin szkolenia: 25-09-2019
25-09-2019
Prowadzący:

Ekspert z zakresu działalno¶ci socjalnej z MRPiPS


 

Aktualno¶ci socjalne
 • obowi±zuj±ce od 4 maja br. bardzo istotne zmiany  w ustawie  o zakładowym funduszu ¶wiadczeń socjalnych i w innych ustawach dotycz±cych ZF¦S,
 • zasady dopłacania do wypoczynku pracowników i emerytów,
 • prawidłowe naliczenie odpisu na ZF¦S  z uwzględnieniem obowi±zuj±cych w 2019 r. wysoko¶ci wskaĽników odpisu na ZF¦S w systemie powszechnym, w o¶wiacie i w szkolnictwie wyższym,
 • plan finansowy ZFSS  na 2019 r.,
 • RODO A ZF¦S  -zasada zgody lub obowi±zku prawnego,- klauzule informacyjne,
 • dopuszczalne sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzania danych o sytuacji socjalnej osób uprawnionych,
 • przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zf¶s przez komisje socjalne.
Ustalanie sytuacji socjalnej:
 • pojęcie kryteriów socjalnych,
 • ustalanie sytuacji materialnej (dochodowej) do celów socjalnych - stosowanie efektywnych mierników i  możliwo¶ci  dokumentowania,
 • 500+ a ZF¦S,
 • zasady finansowania z zf¶s wypoczynku tzw. zorganizowanego i wczasów „pod grusz±” oraz skutki podatkowe w  interpretacjach organów podatkowych,
 • problem oskładkowania ¶wiadczeń socjalnych po wyrokach  SN w tej sprawie,
 • opodatkowanie ¶wiadczeń socjalnych (m.in. usług sportowo - rekreacyjnych, uczestnictwa w uczestnictwa w zbiorowych imprezach socjalnych, zapomóg otrzymywanych przez pracowników i emerytów.
Obowi±zki socjalne pracodawców
 1. Ustalanie obowi±zku tworzenia ZF¦S w tzw. sferze budżetowej i u pracodawców pozabudżetowych.
 2. ¦wiadczenie urlopowe a tzw. wczasy pod grusz±. Zasady wypłacania ¶wiadczenia urlopowego.
 3. Wczasy „pod grusz±” dla emerytów?
 4. Zasady rozliczania zfss w przypadku przej¶cia pracowników do innego pracodawcy (art. 231 K.p.).
 5. Prawne możliwo¶ci samodzielnego kształtowania przez pracodawców wysoko¶ci odpisu na fundusz i rezygnacji z jego tworzenia.
Tworzenie zf¶s w 2019 r. - prawidłowe naliczenie odpisu w systemie powszechnym z uwzględnieniem zmian. Metodyka ustalania liczby zatrudnionych do celów naliczenia odpisu  według  rozporz±dzenia MPiPS . Zasady tworzenia zf¶s w o¶wiacie i w publicznych szkołach wyższych z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach.
 1. Osoby uwzględnianie i nieuwzględniane do naliczenia odpisu na ZF¦S.
 2. WskaĽniki odpisu na ZF¦S obowi±zuj±ce w  2019 r.
 3. Terminy przekazywania ¶rodków pieniężnych na ZF¦S.
 4. Zasady dokonywania korekty odpisu na ZF¦S.
 5. Pozaodpisowe zwiększenia ZF¦S.
 6. Zasady rozliczania ZF¦S w przypadkach przej¶cia pracowników do innych pracodawców.
 7. Warunki i zasady prowadzenia przez pracodawców wspólnej działalno¶ci socjalnej.
Zasady prawidłowego organizowania i prowadzenia działalno¶ci socjalnej
 1. Ustawowy zakres działalno¶ci socjalnej. Rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZF¦S i najczęstsze nieprawidłowo¶ci w tym zakresie. Wydatki nie podlegaj±ce finansowaniu z ZF¦S.
 2. Procedura wydania, tre¶ć i wprowadzanie zmian do zakładowego regulaminu funduszu. Przykłady nieprawidłowych zapisów w regulaminach ZF¦S.
 3. Ustalanie i realizacja rocznego planu wykorzystania funduszu .
 4. Ustalanie uprawnienia do korzystania z pomocy socjalnej u danego pracodawcy. Osoby uprawnione z mocy ustawy. Możliwo¶ci nadawania i modyfikowania uprawnień socjalnych. Zasady korzystania ze ¶wiadczeń socjalnych przez współmałżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy i członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach.
 5. Korzystanie z ZF¦S przez  emerytów i rencistów.
 6. Zasady przyznawania i opodatkowanie dopłat do różnych form wypoczynku pracowników i ich dzieci oraz emerytów.
 7. Warunki przyznawania i rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej (zapomóg) oraz ich opodatkowanie dla pracowników i emerytów.
 8. Warunki i skutki finansowania z zf¶s bonów towarowych dla pracowników i emerytów. Zasady opodatkowania bonów, talonów, kart przedpłaconych finansowanych z ZF¦S.
 9. Problem finansowania ze ¶rodków socjalnych tzw. zakładowych imprez okoliczno¶ciowych i integracyjnych.
 10. Finansowanie z zf¶s usług opieki nad małymi dziećmi.
 11. Pożyczki mieszkaniowe. Rodzaje, problem oprocentowania, sposób zabezpieczenia spłaty, warunki zawieszania i umarzania, możliwo¶ci potr±cania rat z wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem ograniczeń wynikaj±cych z Kodeksu pracy. Problem przedawnienia spłaty pożyczki z zf¶s
 12. Podatkowe i składkowe skutki wypłaty ¶wiadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów.
Uprawnienia  zakładowych stron działalno¶ci socjalnej i tryb podejmowania decyzji o wykorzystaniu ZF¦S
 1. Kompetencje pracodawcy, zwi±zków zawodowych i reprezentanta załogi w zakresie działalno¶ci socjalnej.
 2. Zasady współpracy pracodawcy z partnerami społecznymi w zakresie działalno¶ci socjalnej.
 3. Status, skład i rzeczywiste uprawnienia zakładowych „komisji socjalnych” z uwzględnieniem RODO.
 4. Administrowanie funduszem oraz zasady ponoszenia odpowiedzialno¶ci za przestrzeganie przepisów ustawy o ZF¦S.
Najnowsze orzecznictwo s±dowe oraz interpretacje organów skarbowych dotycz±ce przepisów o zakładowym funduszu ¶wiadczeń socjalnych.

Odpowiedzi na pytania i indywidualne konsultacje na tle praktyki zakładowej.Zgloszenie uczestnictwa w szkoleniu

CENA SZKOLENIA WYNOSI: 438 zł (brutto) i obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • obiad na zakończenie szkolenia,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa ul. Jasna 1, sala konferencyjna II p.

Wej¶cie do budynku od strony banku PEKAO S.A.

GODZINA ROZPOCZĘCIA: 10.00 - 15.00

NR KONTA:   90 1240 6175 1111 0000 4574 3867


Centrum Szkoleniowe EDUKATOR Sp. z o.o.
ul. Jasna 1, pok. 406
tel.: 22 827 43 28
tel./fax: 22 828 58 37
e-mail: edukator@edukatorspzoo.com.pl
www.edukatorspzoo.com.pl
SUBSKRYPCJA
Je¶li chcesz otrzymywać informacje od Nas, wpisz swój adres e-mail