Fundusz socjalny w 2020r. - planowane zmiany w 2021 r.

Szkolenie w wersji stacjonarnej lub on-line

Termin szkolenia: 16-11-2020
10-12-2020
Prowadzący:

Ekspert z zakresu działalności socjalnej z MRPiT


 


Praktyczne konsultacje dla praktyków (służb socjalnych, kadrowo – płacowych, nadzoru i kontroli) organizujących  i rozliczających zakładową działalność socjalną, przedstawicieli związków zawodowych, reprezentantów załogi

Najważniejsze bieżące informacje dotyczące działalności socjalnej pracodawców w trudnym okresie epidemii - dylematy pracodawców
 1. Czy każdy pracodawca może jednostronnie  i w jaki sposób zrezygnować z tworzenia zfśs  w okresie epidemii? Czy można naliczać niższy odpis na zfśs i za jaki okres w roku ? Jakie są skutki prawne i podatkowe dla takich decyzji podejmowanych w trakcie roku ? Co z niewykorzystanymi środkami i niespłaconymi pożyczkami mieszkaniowymi?
 2. Dlaczego w tym trudnym czasie nie „opłaca” się pracodawcy rezygnować ze środków socjalnych ?
 3. Czy można przekazać środki na rachunek zfśs w innym terminie i w innej wysokości niż przewiduje ustawa o zfśs?
 4. Czy zagrożony finansowo w wyniku epidemii  pracodawca może z zfśs wypłacać wynagrodzenia pracownikom ? Czy ze środków socjalnych można zakupić pracownikom środki ochrony (np. rękawiczki i maseczki ) oraz środki dezynfekcyjne?
 5. Jak pracodawca może pomagać pracownikowi i jego rodzinie w przypadku utraty źródła zarobkowania członków jego gospodarstwa domowego? Rola pomocy materialnej z zfśs.
 6. Czy pracownik w kwarantannie lub chorujący na covid-19 oraz świadczący pracę w formie zdalnej ma prawo do korzystania z zfśs?
 7. Czy i jak dostosować regulamin zfśs i coroczny plan finansowy do zmieniających się warunków i potrzeb pracowników, emerytów i ich rodzin? 
 8. Zasady dopłacania z zfśs do kosztów wypoczynku pracowników i ich rodzin. Czy "grusza" rozwiązuje  problemy pracowników z wypoczynkiem  dzieci w 2020 r.? Czy emeryt nie ma prawa do "gruszy"?
 9. Jakie są uprawnienia pracodawcy, związków zawodowych i reprezentanta załogi w zakresie działalności socjalnej ? Tryb podejmowania decyzji o wykorzystaniu ZFŚS?
 10. Czy u pracodawców muszą być powołane komisje socjalne ? Status, skład i rzeczywiste uprawnienia zakładowych „komisji socjalnych” z uwzględnieniem RODO.
 11. Kto administruje funduszem oraz ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów ustawy o ZFŚS?

Istotne zagadnienia dotyczące działalności socjalnej:

 1. Zmiany w obowiązkach socjalnych pracodawców od 24 czerwca 2020 r..
 2. Zmiany w przepisach podatkowych dotyczących zfśs.
 3. RODO w praktyce socjalnej – stanowisko UODO.
 4. Pojęcie kryteriów socjalnych.
 5. Ustalanie sytuacji materialnej (dochodowej) do celów socjalnych – stosowanie efektywnych mierników i  możliwości dokumentowania.
 6. 500+,300+, 1000+ a ZFŚS.
 7. Zasady finansowania z zfśs wypoczynku tzw. zorganizowanego i wczasów „pod gruszą” oraz skutki podatkowe w  interpretacjach organów podatkowych.
 8. Problem oskładkowania świadczeń socjalnych po wyrokach  SN w tej sprawie.
 9. Zmiany w opodatkowaniu świadczeń socjalnych w 2020 r. Opodatkowanie m.in. usług sportowo – rekreacyjnych, uczestnictwa w zbiorowych imprezach socjalnych, zapomóg otrzymywanych przez pracowników i emerytów, dopłat do różnych form wypoczynku.
 10. Egzekucja komornicza ze świadczeń socjalnych.pojęcie kryteriów socjalnych.
Szczegółowe zasady organizowania zakładowej działalności socjalnej

Jak  prawidłowo utworzyć ZFSS w 2020 r.?

 1. Najnowsze zmiany dotyczące naliczenia i rozliczenia odpisu na zfśs w 2020 r. - prawidłowe naliczenie odpisu na ZFŚS z uwzględnieniem obowiązujących w 2020 r. wysokości wskaźników odpisu na ZFŚS w systemie powszechnym, w oświacie i w szkolnictwie wyższym,
 2. Jak prawidlowo ustalić przeciętną liczbę zatrudnionych?
 3. Jakich wskaznikow użyć w celu naliczenia odpisu?
 4. Jakie są terminy przekazania środków pieniężnych na odrębny rachunek bankowy?
Na co wolno i jak przeznaczyć środki ZFŚS w trudnym okresie epidemii?
 1. Jakie rodzaje i formy usług i świadczeń można finansowac ze środków socjalnych ?
 2. Nieprawidłowości w wydatkowaniu środków ZFSS ?
 3. Osoby uprawnione do korzystania z ZFSS
 4. Zasady ustalania sytuacji socjalnej – tzw. kryterium socjalnego
 5. Jakie informacje  i dane są niezbędne w celu ustalenia sytuacji życiowej , rodzinnej i materialnej?Osoby uwzględnianie i nieuwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS.
Jakie obowiązują zasady przetwarzania danych osobowych –RODO- na potrzeby działalności socjalnej ?
 1. Na podstawie jakiego dokumentu osoba ubiegająca się o swiadczenia przekazuje dane o swojej sytuacji socjalnej ?
 2. Czy uprawniony musi wyrazić zgodę lub ma obowiązek prawny przekazywania danych o swojej sytuacji socjalnej ?
 3. Klauzule informacyjne,
 4. Dopuszczalne sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzania danych o sytuacji socjalnej osób uprawnionych
 5. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zfśs przez komisje socjalne
  Finansowanie z zfśs usług opieki nad małymi dziećmi.
Jak  prawidłowo organizować i prowadzić działalność socjalną?
 1. Jaki jest ustawowy zakres działalności socjalnej ? Rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie. Wydatki nie podlegające finansowaniu z ZFŚS.
 2. Jak przygotować treść i wydać zakładowy regulamin funduszu. Przykłady nieprawidłowych zapisów w regulaminach ZFŚS. Przykłady wzorów dokumentów socjalnych?
 3. Jak ustalić i realizowć roczny plan wykorzystania funduszu, tzw. preliminarza ?
 4. Jak ustalać uprawnienia do korzystania z pomocy socjalnej u danego pracodawcy. Osoby uprawnione z mocy ustawy. Możliwości nadawania i modyfikowania uprawnień socjalnych. Zasady korzystania ze świadczeń socjalnych przez współmałżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy i członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach.
 5. Jakie obowiązują zasady korzystania z ZFŚS przez  emerytów i rencistów. Czy można wyłączyć prawo do korzystania ze wszystkich lub niektórych świadczeń socjalnych lub wprowadzić inną niż dla pracowników wysokość świadczeń ?
 6. Zasady przyznawania i opodatkowanie dopłat do różnych form wypoczynku pracowników i ich dzieci .
 7. Jakie obowiązują warunki przyznawania i rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej (zapomóg) oraz ich zasady opodatkowania dla pracowników i emerytów ?
 8. Warunki i skutki finansowania z zfśs bonów towarowych dla pracowników i emerytów. Zasady opodatkowania bonów, talonów, kart przedpłaconych finansowanych z ZFŚS.
 9. Problem finansowania ze środków socjalnych tzw. zakładowych imprez okolicznościowych i integracyjnych.
 10. Finansowanie z zfśs usług opieki nad małymi dziećmi.
 11. Pożyczki mieszkaniowe. Rodzaje, problem oprocentowania, sposób zabezpieczenia spłaty, warunki zawieszania i umarzania, możliwości potrącania rat z wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Kodeksu pracy. Kompetencje pracodawcy, związków zawodowych i reprezentanta załogi w zakresie działalności socjalnej.
Kompetencje pracodawcy, związków zawodowych i reprezentanta załogi w zakresie działalności socjalnej. Komisje socjalne.

 1. Zasady ponoszenia odpowiedzialności pracodawcy za prawidłowe stosowanie ustawy o zfśs.
 2. Uprawnienia związków zawodowych i  reprezentanta pracowników w zakresie działalności socjalnej.
 3. Status, uprawnienia  komisji socjalnych i ich zasady działania ze szczególnym uwzględnieniem wymogów związanych z RODO.

Odpowiedzi na pytania i indywidualne konsultacje na tle praktyki zakładowej.

Najważniejsze orzecznictwo sądowe w zakresie działalności socjalnej.


Zgloszenie uczestnictwa w szkoleniu

CENA SZKOLENIA WYNOSI: 438 zł (brutto) i obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa ul. Jasna 1 / transmisja on-line.

Dbamy o Państwa bezpieczeństwo w trakcie organizowanych przez nas szkoleń!
Zapewniamy dużą salę konferencyjną z możliwością zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy uczestnikami szkolenia.
Ograniczamy liczbę uczestników szkoleń do 15 osób.

GODZINA ROZPOCZĘCIA: 10.00 - 15.00

NR KONTA:   90 1240 6175 1111 0000 4574 3867


Centrum Szkoleniowe EDUKATOR Sp. z o.o.
ul. Jasna 1, pok. 222
tel.: 600 968 276
tel.: 511 155 601
e-mail: edukator@edukatorspzoo.com.pl
www.edukatorspzoo.com.pl
SUBSKRYPCJA
Jeśli chcesz otrzymywać informacje od Nas, wpisz swój adres e-mail