DATA

on line - lipiec 2024

on line – lipiec 2024

PROWADZĄCY

Główny Specjalista z MRPiPS, współautor ustawy o ZFŚS, praktyk, doświadczony wykładowca

CENA

486 zł

Interaktywne warsztaty dla praktyków (pracodawców, służb socjalnych, kadrowo – płacowych, nadzoru i kontroli) organizujących  i rozliczających zakładową działalność socjalną, przedstawicieli związków zawodowych, reprezentantów załogi, członków komisji socjalnych

Spotkanie umożliwiające zadawanie pytań i wymianę doświadczeń na tle praktyki zakładowej.

Aktualności socjalne w  2024

 • prawidłowe naliczenie odpisu na ZFŚS i ustalanie równowartości środków do przekazania z uwzględnieniem obowiązujących w 2024 r. wysokości wskaźników odpisu na ZFŚS w systemie powszechnym, w oświacie i w szkolnictwie wyższym,
 • ustawowe świadczenie urlopowe a wczasy „pod gruszą” – czy to tożsame świadczenia?
 • zasady dopłacania do wypoczynku pracowników i emerytów, czy emeryci mają prawo do „gruszy”?
 • wypoczynek zorganizowany a wczasy „pod gruszą” – ustawowe regulacje, definicje pojęć,
 • finansowanie z zfśs wypoczynku tzw. zorganizowanego i wczasów „pod gruszą” oraz skutki podatkowe w świetle przepisów podatkowych podatkowych,
 • zasady doboru rodzajów i form wypoczynku w zakładowym prawie socjalnym,
 • prawo do korzystania z ZFŚS – uprawnienie ustawowe i zakładowe, możliwości wyłączenia i ograniczenia ustawowego prawa w regulaminie ZFŚS, 
 • ustalanie prawa byłego pracownika – emeryta lub rencisty do korzystania z zfśs – z uwzględnieniem uchwały SN z 21 lutego 2024 r.,
 • regulamin i plan finansowy ZFSS  na 2024 r.,
 • RODO a ZFŚS – zasady przetwarzania danych osobowych, w tym wrażliwych na potrzeby działalności socjalnej w związku z ograniczeniami wynikającymi z RODO,
 • zasada zgody lub obowiązku prawnego,
 • klauzule informacyjne,
 • dopuszczalne sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzania/weryfikacji danych o sytuacji socjalnej osób uprawnionych,
 • przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zfśs przez komisje socjalne.

Ustalenie sytuacaji socjalnej

 • pojęcie kryteriów socjalnych,
 • ustalanie sytuacji materialnej (dochodowej) do celów socjalnych – stosowanie efektywnych mierników i  możliwości  dokumentowania oraz weryfikacji danych,
 • 800+, 300+, 1000+, itp. a ZFŚS,
 • zasady finansowania z zfśs wypoczynku tzw. zorganizowanego i wczasów „pod gruszą” oraz skutki podatkowe w świetle przepisów podatkowych,
 • problem oskładkowania świadczeń socjalnych po wyrokach  SN w tej sprawie,
 • dokumentacja socjalna z uwzględnieniem obowiązku przeglądu danych socjalnych,
 • opodatkowanie świadczeń socjalnych (m.in. dopłat do różnych form wypoczynku, usług sportowo – rekreacyjnych, usług kulturalno – oświatowych, uczestnictwa w zbiorowych imprezach socjalnych, zapomóg otrzymywanych przez pracowników i emerytów),
 • zarządzanie działalnością socjalną poprzez platformy elektroniczne – wątpliwości prawne i korzyści.

Istotne zagadnienia szczegółowe

Ustalanie obowiązków socjalnych pracodawców

 1. Ustalanie obowiązku tworzenia ZFŚS w tzw. sferze budżetowej i u pracodawców pozabudżetowych.
 2. Świadczenie urlopowe a tzw. wczasy pod gruszą. Zasady wypłacania świadczenia urlopowego.
 3. Wczasy „pod grusządla emerytów?
 4. Zasady rozliczania zfśs w przypadku przekazywania pracowników do innych pracodawców.
 5. Prawne możliwości łączenia funduszów – wspólna działalność socjalna.

Tworzenie zfśs w 2024 r. – prawidłowe naliczenie odpisu w systemie powszechnym. Metodyka ustalania liczby zatrudnionych do celów naliczenia odpisu  według  rozporządzenia MPiPS . Zasady tworzenia zfśs w oświacie i w publicznych szkołach wyższych z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach

 1. Osoby uwzględnianie i nieuwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS.
 2. Metody ustalania przeciętnego zatrudnienia.
 3. Wskaźniki odpisu na ZFŚS obowiązujące w  2024 r.
 4. Terminy przekazywania środków pieniężnych na ZFŚS.
 5. Zasady dokonywania korekty odpisu na ZFŚS.
 6. Pozaodpisowe zwiększenia ZFŚS.
 7. Zasady rozliczania ZFŚS w przypadkach przejścia pracowników do innych pracodawców.
 8. Warunki i zasady prowadzenia przez pracodawców wspólnej działalności socjalnej.

Zasady prawidłowego organizowania i prowadzenia działalności socjalnej

 1. Ustawowy zakres działalności socjalnej. Rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie. Wydatki nie podlegające finansowaniu z ZFŚS.
 2. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do zakładowego regulaminu funduszu. Przykłady nieprawidłowych zapisów w regulaminach ZFŚS.
 3. Ustalanie i realizacja rocznego planu wykorzystania funduszu .
 4. Ustalanie uprawnienia do korzystania z pomocy socjalnej u danego pracodawcy. Osoby uprawnione z mocy ustawy. Możliwości nadawania i zakładowego modyfikowania uprawnień socjalnych. Zasady korzystania ze świadczeń socjalnych przez emerytów, pracowników – współmałżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy i członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach.
 5. Korzystanie z ZFŚS przez  emerytów i rencistów.
 6. Zasady przyznawania i opodatkowanie dopłat do różnych form wypoczynku pracowników i ich dzieci oraz emerytów.
 7. Warunki przyznawania i rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej (zapomóg) oraz ich opodatkowanie dla pracowników i emerytów.
 8. Warunki i skutki finansowania z zfśs bonów towarowych (kart przedpłaconych) dla pracowników i emerytów. Zasady opodatkowania bonów, talonów, kart przedpłaconych finansowanych z ZFŚS.
 9. Problem finansowania ze środków socjalnych tzw. zakładowych imprez okolicznościowych i integracyjnych.
 10. Finansowanie z zfśs usług opieki nad małymi dziećmi.
 11. Pożyczki mieszkaniowe. Rodzaje, problem oprocentowania, sposób zabezpieczenia spłaty, warunki zawieszania i umarzania, możliwości potrącania rat z wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Kodeksu pracy.
 12. Problem przedawnienia spłaty pożyczki z zfśs.
 13. Podatkowe i składkowe skutki wypłaty świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów.

Uprawnienia zakładowych stron działalności socjalnej i tryb podejmowania decyzji o wykorzystaniou ZFŚS

 1. Kompetencje pracodawcy, związków zawodowych i reprezentanta załogi w zakresie działalności socjalnej.
 2. Zasady współpracy pracodawcy z partnerami społecznymi w zakresie działalności socjalnej.
 3. Status, skład i rzeczywiste uprawnienia zakładowych „komisji socjalnych” z uwzględnieniem RODO.
 4. Administrowanie funduszem oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów ustawy o ZFŚS oraz RODO

Orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów skarbowych dotyczące przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

 INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10.00 – 15:00.

Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.