DATA

on line - lipiec 2024

on line – lipiec 2024

PROWADZĄCY

Andrzej Radzisław – ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych wieloletni, pracownik ZUS

CENA

476 zł

Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób kompleksowy obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem pracowników i zleceniobiorców pod kątem ich rozliczeń z ZUS-em, z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego i najnowszych interpretacji ZUS.

TEMATYKA

Opłacanie składek za pracowników, zleceniobiorców:

 •  definicja pracownika w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem,
 • umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy,
 • przychody zwolnione od składek,
 • rozliczanie składek za pracownika przywróconego do pracy,
 • wynagrodzenie po zmarłym pracowniku (zleceniobiorcy), a rozliczenia z ZUS-em,
 • przekroczenie 30-krotności – obowiązki płatnika.

Opłacanie składek za osoby wykonujące umowy zlecenia:

 • zakres ubezpieczeń zleceniobiorcy,
 • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy – zasady zgłaszania,
 • jak opłacać składki za zleceniobiorcę który równocześnie: wykonuje inne umowy zlecenia, prowadzi działalność gospodarczą, przebywa na urlopie wychowawczym,przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim,
 • jak opłacać składki za zleceniobiorcę który równocześniewykonuje umowę o pracę w innej firmie:  analiza przypadków, jaki dokument zwalnia płatnika z obowiązku opłacania składek za zleceniobiorcę, treść oświadczenia składanego przez zleceniobiorcę,
 • jak opłacać składki za zleceniobiorcę który choruje,
 • kiedy można wystąpić do Zus-u z pytaniem czy prawidłowo opłacamy składki,
 • jak rozliczyć się ze zleceniobiorcą gdy doszło do nadpłaty, niedopłaty składek,-umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem, do kiedy płatnik jest zwolniony z opłacania składek,
 • podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zleceniobiorcę,
 • przychody zwolnione od składek,
 • rozliczanie składek w przypadku zmiany schematu podlegania ubezpieczeniom w trakcie miesiąca,
 • ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 • rozliczanie składek za zleceniobiorcę który złożył błędne oświadczenie w zakresie rozliczania składek.

Umowa o dzieło, a składki ZUS:

 • różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło,
 • kiedy umowa o dzieło może zostać uznana za umowę zlecenia,
 • wskazówki praktyczne – jakich zapisów unikać, a jakie wprowadzić do umowy o dzieło,
 • umowa zlecenia a umowa o dzieło – analiza orzecznictwa Sądowego i praktyki kontrolnej ZUS,
 • konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia,
 • jak wyegzekwować składki w części finansowanej przez ubezpieczonego (zleceniobiorcy, pracownika) po zmianie kwalifikacji prawnej umowy na umowę zlecenia.

Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe składane do ZUS-u:

 • zgłoszenie do ubezpieczeń osoby podlegającej ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu – ZUS ZUA,
 • dokumenty rozliczeniowe składane do ZUS-u i zasady ich składania – ZUS RCA,
 • dokumenty świadczeniowe przekazywane do ZUS-u,
 • wykazywanie przerw związanych z chorobą pracownika – wynagrodzenie za czas choroby,
 • wykazywanie wypłaconych zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, świadczeń rehabilitacyjnych.

Korekty dokumentów rozliczeniowych składanych do ZUS-u:

 • terminy składania korekt – po wydaniu przez ZUS decyzji, po kontroli ZUS-u,
 • najczęstsze przyczyny składania korekt,
 • wypłata wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego,
 • umowa o dzieło uznana za umowę zlecenia,
 • umowa cywilnoprawna uznana za umowę o pracę – obowiązki płatnika,
 • przekroczenie limitu 30 – krotnością.

Opłacanie składek na FP i FGŚP:

 • zwolnienia z obowiązku opłacania składek.

Zasiłki:

 • świadczenia przysługujące z ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego,
 • wynagrodzenie za czas choroby, zasiłki chorobowe, świadczenie rehabilitacyjne,
 • okresy wypłaty, okres wyczekiwania, okres zasiłkowy i zasady jego ustalania, wysokość zasiłków,
 • zmiany dotyczące ustalania okresu zasiłkowego,
 • kiedy świadczenia chorobowe nie przysługują,
 • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich,
 • dokumentowanie prawa do zasiłków chorobowych (eZLa,), macierzyńskich, opiekuńczych,
 • podstawa wymiaru zasiłków pracowników i zleceniobiorców – premie i nagrody uwzględniane w podstawie, zmiana etatu a podstawa wymiaru zasiłku,
 • przychody z umów cywilnoprawnych w podstawie wymiaru zasiłków – zmiana stanowiska ZUS,
 • przychody uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków,
 • składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłków w kwocie faktycznie wypłaconej i po  uzupełnieniu.

Zasiłki macierzyńskie:

 • za okres urlopu macierzyńskiego,
 • za okres urlopu rodzicielskiego – nowy wymiaru urlopu rodzicielskiego,
 • nieprzenaszalna część urlopu rodzicielskiego,
 • zasiłek za okres urlopu ojcowskiego,
 • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy sposoby obliczania okresu wydłużenia,
 • nowy wymiar urlopu rodzicielskiego,
 • nowa wysokość zasiłku macierzyńskiego.

Zmiany dotyczące ustalania okresu zasiłkowego:

 • kiedy świadczenia chorobowe nie przysługują,
 • kontrola orzekania i kontrola, wykorzystywania zwolnień lekarskich,
 • dokumentowanie prawa do zasiłków chorobowych (eZLa, ZLA), macierzyńskich, opiekuńczych,
 • podstawa wymiaru zasiłków pracowników i zleceniobiorców – premie i nagrody uwzględniane w podstawie, zmiana etatu a podstawa wymiaru zasiłku,
 • przychody uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków,
 • uzupełnianie wynagrodzenia.

Zasiłek opiekuńczy: 

 • wysokość zasiłku,
 • kiedy przysługuje,
 • okres zasiłkowy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 15:00.

Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wysyłany pocztą.

Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.