DATA

on line - lipiec 2024

on line – czerwiec 2024

PROWADZĄCY

ekspert z zakresu prawa pracy, długoletni pracownik Departamentu Prawa Pracy MRiPS

CENA

478 zł

TEMATYKA

Nowe regulacje Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej – od 7 kwietnia 2023 r.

 1. Definicja pracy zdalnej – jaka praca jest pracą zdalną?, pracownicy mobilni a praca zdalna,
 2. Zasady wprowadzania pracy zdalnej na szczeblu zakładowym – zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi, regulamin pracy zdalnej, wymagana minimalna treść porozumienia/regulaminu, procedura uzgadniania porozumienia/wydawania regulaminu,
 3. Uzgadnianie pracy zdalnej między pracownikiem a pracodawcą – granice swobody w zakresie miejsca wykonywania pracy zdalnej (czy każde miejsce może być miejscem wykonywania pracy zdalnej?, kilka miejsc pracy zdalnej?), prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy przy tym trybie pracy zdalnej,
 4. Praca zdalna na polecenie pracodawcy – przypadki, w których może być stosowana, procedura polecania i odwoływania pracy zdalnej w takim przypadku,
 5. Praca zdalna na wiążący wniosek pracownika – kategorie pracowników uprawnione do złożenia takiego wniosku, możliwości odmowy ze strony pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy przy tym trybie pracy zdalnej,
 6. Okazjonalna praca zdalna – procedura jej wdrażania, limity, prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy przy tym trybie pracy zdalnej, home-office a okazjonalna praca zdalna, wykazywanie okazjonalnej pracy zdalnej w świadectwie pracy (zmiany w rozporządzeniu w sprawie świadectwa pracy),
 7. Dokumentacja pracy zdalnej – umowa o pracę, polecenie pracy zdalnej, wnioski pracowników związane z pracą zdalną, wymagane oświadczenia pracownika zdalnego, dodatkowe informacje, które pracodawca musi przekazać pracownikowi zdalnemu, forma dokumentacji pracy zdalnej, dokumentowanie pracy zdalnej w aktach osobowych pracownika (zmiany w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji pracowniczej),
 8. Koszty związane z wykonywaniem pracy zdalnej – jakie koszty pracodawca może, a jakie musi pokrywać; ryczałt i ekwiwalent w pracy zdalnej – zasady ustalania,
 9. Obowiązek zapewnienia pracownikowi zdalnemu materiałów i narzędzi pracy – co obejmuje?,
 10. Czas pracy w pracy zdalnej – dopuszczalne systemy i rozkłady czasu pracy, kontrolowanie czasu pracy, usprawiedliwianie nieobecności w pracy, praca nadliczbowa w pracy zdalnej, prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika zdalnego,
 11. Podróże służbowe pracownika zdalnego,
 12. Kontrola pracownika na pracy zdalnej – możliwości pracodawcy i obowiązki pracownika w tym zakresie,
 13. Szczególne przepisy dotyczące bhp w pracy zdalnej – szkolenia bhp-owskie, prace niedopuszczalne przy pracy zdalnej, ocena ryzyka zawodowego, wypadki przy pracy zdalnej – procedura postępowania, obowiązki z tego zakresu spoczywające na pracowniku zdalnym i na pracodawcy,
 14. Możliwości wycofania się z pracy zdalnej przez pracownika i pracodawcę.

Nowe regulacje Kodeksu pracy w zakresie kontroli trzeźwości pracowników i kontroli pod kątem tzw. narkotyków – obowiązujące od 21 lutego 2023 r.

 1. Nowe przepisy Kodeksu pracy o kontroli trzeźwości pracowników:
 • kontrola trzeźwości a badanie stanu trzeźwości – różnice, kto będzie mógł kontrolować a kto badać?
 • stan po użyciu alkoholu i stan nietrzeźwości – różnice, skutki,
 • krąg pracowników i innych osób, który może podlegać kontroli trzeźwości zgodnie z projektowanymi przepisami,
 • dopuszczalne metody kontroli trzeźwości, wymagania związane z przeprowadzaniem takiej kontroli,
 • dokumentacja kontroli trzeźwości – obowiązki informacyjne pracodawcy związane z kontrolą trzeźwości, notatki i protokoły, zasady przetwarzania danych osobowych uzyskanych w związku z kontrolą trzeźwości,
 • zasady wprowadzania kontroli trzeźwości na szczeblu zakładowym – wymagana minimalna treść przepisów wewnątrzzakładowych w tym zakresie,
 • skutki stwierdzenia nietrzeźwości pracownika – tryb postępowania w takim przypadku, możliwość nałożenia kary porządkowej i zwolnienia z pracy, czas pracy i wynagrodzenie pracownika niedopuszczonego do pracy w związku z kontrolą,
 • wezwanie Policji do weryfikacji wyniku kontroli trzeźwości albo w razie uzasadnionego podejrzenia nietrzeźwości pracownik.

2. Przepisy Kodeksu pracy o kontroli pracowników pod kątem zażywania przez nich narkotyków:

 • kontrola pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu a badanie pod tym kątem – różnice, kto może kontrolować a kto badać?
 • krąg pracowników, który możeł podlegać takiej kontroli,
 • dopuszczalne metody kontroli, wymagania związane z przeprowadzaniem takiej kontroli,
 • zasady przetwarzania danych osobowych uzyskanych w związku z kontrolą,
 • dokumentacja kontroli pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu – obowiązki informacyjne pracodawcy związane z kontrolą, notatki i protokoły,
 • zasady wprowadzania kontroli pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu na szczeblu zakładowym – wymagana minimalna treść przepisów wewnątrzzakładowych w tym zakresie,
 • skutki stwierdzenia, że pracownik pozostaje pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu – tryb postępowania w takim przypadku, możliwość nałożenia kary porządkowej i zwolnienia z pracy,
 • wezwanie Policji do weryfikacji wyniku takiej kontroli albo w razie uzasadnionego podejrzenia, że pracownik jest pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu.

Nowe regulacje Kodeksu pracy dot. uprawnień związanych z rodzicielstwem (wdrażające dyrektywę work-life balance) – obowiązujące od 26 kwietnia 2023 r.

1. Zmiany w zakresie urlopów rodzicielskich:

 • rezygnacja z możliwości złożenia tzw. długiego wniosku o urlop rodzicielski i konsekwencje tego,
 • zmiana zasad udzielania urlopu rodzicielskiego – uniezależnienie prawa ojca do urlopu od prawa matki do urlopu/zasiłku macierzyńskiego,
 • podwyższenie wymiaru urlopu rodzicielskiego dla części rodziców,
 • nowe wyłączne prawo drugiego rodzica (w praktyce: ojca dziecka) do 9 tygodni tego urlopu,
 • zasady łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą,
 • uprawnienia pracownika po powrocie do pracy z urlopu,
 • zmiany w zakresie wniosków związanych z tym urlopem,
 • zakres zastosowania nowych przepisów do pracowników, których dziecko urodzi się przed wejściem w życie zmian.

2. Zmiany w zakresie formy wniosków o skorzystanie z części urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i wychowawczego.

3. Zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego.

4. Nowe rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków.

5. Zmiany w zakresie ochrony trwałości stosunku pracy pracowników korzystających z uprawnień związanych z rodzicielstwem:

 • szerszy i dłuższy zakres ochrony,
 • przeniesienie ciężaru dowodu na pracodawcę.

6. Rozszerzenie uprawnień związanych z rodzicielstwem w zakresie czasu pracy i miejsca pracy.

7. Zmiany w przepisach o pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy (jako alternatywie dla korzystania z urlopu wychowawczego).

8. Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej:

 • zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej,
 • okoliczności, w których można skorzystać z tego zwolnienia,
 • wymiar tego zwolnienia od pracy,
 • naliczanie wynagrodzenia za czas tego zwolnienia,
 • nkładanie wniosku o urlop – wymagane informacje,
 • zasady udzielania tego zwolnienia,
 • uprawnienia pracownika związane z korzystaniem z tego zwolnienia,
 • dokumentowanie tego zwolnienia w aktach osobowych pracownika (zmiany w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji pracowniczej),
 • wykazywanie tego zwolnienia w świadectwie pracy (zmiany w rozporządzeniu w sprawie świadectwa pracy).

9. Urlop opiekuńczy – nowe uprawnienie dla opiekunów:

 • krąg osób, na które będzie można skorzystać z tego urlopu,
 • okoliczności, w  których będzie można skorzystać z tego urlopu,
 • wymiar urlopu,
 • składanie wniosku o urlop – wymagane informacje,
 • zasady udzielania tego urlopu,
 • uprawnienia pracownika związane z korzystaniem z tego urlopu,
 • dokumentowanie tego zwolnienia w aktach osobowych pracownika (zmiany w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji pracowniczej)W,
 • wykazywanie tego zwolnienia w świadectwie pracy (zmiany w rozporządzeniu w sprawie świadectwa pracy).

10. Elastyczny organizacja pracy dla rodziców i opiekunów – nowe uprawnienie dla rodziców małych dzieci i opiekunów:

 • krąg osób, na które będzie można skorzystać z tego uprawnienia,
 • okoliczności, w których będzie można skorzystać z tego urlopu,
 • dostępne opcje elastyczności do wykorzystania,
 • składanie wniosku o to uprawnienie – wymagane informacje,
 • zasady rozpatrywania wniosku przez pracodawcę,
 • uprawnienia pracownika związane z korzystaniem z tego uprawnienia,
 • dokuentowanie stosowania
 • elastycznej organizacji pracy w aktach osobowych pracownika (zmiany w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji pracowniczej).

Nowe regulacje Kodeksu pracy dot. zawierania umów o pracę oraz obowiązków pracodawców z tym związanych i uprawnień pracowników ze stosunku pracy (wdrażające dyrektywę o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy w UE) – obowiązujące od 26 kwietnia 2023 r.

1. Zmiany w zakresie zawierania umów o pracę na okres próbny:

 • możliwość zawarcia dodatkowych klauzul w takiej umowie, wydłużających okres jej trwania.
 • uzależnienie długości okresu próbnego czasu trwania umowy na czas określony,
 • zmiany w zakresie możliwości ponownego zawarcia takiej umowy.

2. Zmiany w zakresie treści umów o pracę.

3. Zmiany w zakresie dodatkowej informacji przekazywanej pracownikowi w związku z jego zatrudnieniem:

 • znaczne rozszerzenie zakresu tej informacji,
 • informowanie pracownika o zmianach w tej informacji – terminy, forma,
 • szczególnie wymagania w zakresie informacji w przypadku pracowników wysyłanych za granicę,
 • przepisy przejściowe w zakresie ww. informacji.

4. Nowe uprawnienia pracowników – prawo do wnioskowania o zmianę rodzaju umowy o pracę lub bardziej przewidywalnych i bezpiecznych warunków pracy:

 • krąg pracowników, którzy będą objęci ww. uprawnieniem,
 • obowiązki pracodawcy związane z takim uprawnieniem pracowników.
5. Zakazy w zakresie wypowiadania pracownikom umów o pracę w związku z korzystaniem z nowych ww. uprawnień pracowniczych.
6. Nowe zasady w zakresie szkoleń pracowników:
 • rodzaje szkoleń objętych gwarancjami kodeksowymi,
 • uprawnienia pracowników w zakresie czasu pracy i kosztów takich szkoleń.
7. Wprowadzenie do Kodeksu pracy zakazu zabraniania pracownikom podejmowania dodatkowej pracy.
8. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy.
9. Rozszerzenie sankcji za naruszenie przepisów Kodeksu pracy.

Zmiany w zakresie wypowiadania umów o pracę na czas określony.

1. Wprowadzenie obowiązku wskazywania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie takiej umowy (i ewentualnie konsultacji związkowej).
2. Zmiana w zakresie roszczeń związanych z wadliwym wypowiedzeniem takiej umowy.
3. Przepisy przejściowe w ww. zakresie.

Wprowadzenie dodatkowych przerw w pracy.

Zmiany w ustawie o tzw. zwolnieniach grupowych i w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Nowa projektowana ustawa – o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (tzw. sygnalistów).

1. Zakres podmiotów objętych nową ustawą – do jakich pracowników i pracodawców ustawa będzie miała zastosowanie.
2. Zakres naruszeń, do których ustawa będzie miała zastosowanie.
3. Warunki objęcia ochroną sygnalistów.
4. Zakazy dla pracodawców związane z sygnalistami.
5. Obowiązek ustanowienia wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.
6. Zasady zgłaszania naruszeń prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu.
7. Zasady publicznego ujawnienia naruszenia prawa.
8. Przepisy karne za naruszenie ustawy.

Odpowiedzi na pytania uczestników.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting. 

Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 15:00.

Cena szkolenia obejmuje:

 •  uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.